Ateş, Halsizlik ve Artralji: Endemik Bir Bölgede Ayırıcı Tanıda Bruselloz ve Salmonelloz
Fever, Malaise and Arthralgia: Brucellosis or Salmonellosis in the Differential Diagnosis in an Endemic Area

Başak Yıldız Atikan, Gülhadiye Avcu
2020 Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection  
Bruselloz ve salmonelloz ülkemizde endemik olarak görülen enfeksiyöz ve zoonotik hastalıklardır. Bu çalışmada hastanemize ateş, halsizlik ve eklem ağrısı yakınması ile başvuran ve bu iki hastalık açısından tetkik edilerek biri ile tanı almış pediatrik olgular geriye dönük olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Hastaların yaş, cinsiyet, çiğ süt ve süt ürünü tüketim öyküleri, klinik ve laboratuvar bulguları, organ tutuluşları, tedavi uygulamaları ve prognozları retrospektif olarak
more » ... eğerlendirilerek sunulmuştur. Bulgular: İki yıllık süreçte toplam 36 olgunun 30'u bruselloz, 6'sı salmonelloz tanısı almıştır. Brusella tanısı alan 30 olgunun 20'si hayvan teması olduğunu ve 2 olgu dışında hepsi çiğ süt ve süt ürünü tüketimi olduğunu belirtmiştir. Salmonelloz tanısı alan 6 olgunun ise 2'sinin ailesi ise hayvancılıkla uğraşmakta olup, diğer olgularda enfeksiyon kaynağına dair bir gösterge bulunamamıştır. Ateş, halsizlik ve artralji en sık görülen semptomlar olup her iki hastalıkta hepatosplenomegali en sık görülen ekstraartiküler bulgudur. Bruselloz tanılı 17 olgudan 3'ünde relaps görülmüştür. İzlemde hemofagositoz gelişen ve kemoterapi ihtiyacı doğan bir olgu dışında tüm olgularda remisyon sağlanmıştır. Sonuç: Her iki hastalığa yönelik eradikasyon programlarının uygulanması ve kontrol çabalarına rağmen özellikle bruselloz, endemisite göstermesi açısından ülkemizde hâlâ önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
doi:10.5578/ced.69153 fatcat:4agxmyyrzrfjdiavxqtpdmnvgu