SocioBrains ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТВОРЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ Маргарита И. Рачева OPPORTUNITIES FOR CREATIVE REALIZATION OF THE MUSICAL EDUCATIONAL PROCESS IN KINDERGARTEN AND SCOOL

Margarita Racheva
unpublished
The professional and practical preparation in Music gives the opportunity for the development of the professional competence and creative potential of the students-future pedagogues. During the different stages of its realization, the students that practice realize the creative character of teachers' work and gradually master different strategies and methods of work for creative realization of the musical and educational interaction in kindergarten and in school. KEYWORDS: pedagogical creative
more » ... ork, professional and practical preparation of students, musical educational process, kindergarten, school. Изследването е финансирано по проект № РД-08-81/03.02.2017 г. от параграф на фонд "Научни изследвания" на ШУ "Епископ Константин Преславски". Проблемът за развитието на творческите способности на личността и разгръщането на творческия потенциал на студентите-бъдещи педагози, е обществена необходимост и важен приоритет в системата на висшето образование. Формирането на активни, креативни, търсещи личности с възможности за творческо осъществяване на образователния процес в детската градина и училище е предпоставка за пълноценна професионална реализация в условията на динамично променящата се социокултурна и педагогическа среда. Разкриването на заложеното творческо начало у студентите педагози е обусловено от творческия характер на учителския труд. Творчеството е същностна характеристика на професията на учителя, а педагогическото творчество е водещо професионално качество на личността на педагога.Проявите на комбинативност, многовариантност и оригиналност на мисленето /Ст. Жекова/, изборът на нестандартни решения и начини на действие осмислят многообразните аспекти на професионалната дейност на педагога-планиране и осъществяване на учебно-възпитателната работа; процесът на взаимодействие с деца, колеги, родители, общественост;насоченост на личностно-мотивационната сфера към творческа изява, професионално развитие и самоусъвършенстване. Педагогическото взаимодействие с деца и ученици се разбира не само като процес на формиране и възпитаване на подрастващата личност в съвместна дейност с педагога, а преди всичко като процес, ориентиран към творческо развитие на тази личност. Редица теоретични разработки и описаният практически опит доказват, че само учител творец може да изгражда креативни личности, способни самостоятелно да мислят, да действат активно и с творчески дух да посрещат предизвикателствата на времето. Когато става въпрос за обучението по музика, разглежданият проблем очертава конкретни и специфични измерения. Музикално-възпитателната дейност в детската градина и училище е единство на педагогическо взаимодействие и общуване с музикалното изкуство. Всеки един от посочените компоненти е вид творческа дейност и предполага разгръщане на творческата инвенция на учителя в двете диалектически съчетани плоскости. Може да се приеме, че ефективността на музикално-образователния процес е резултат от изявата на креативността на учителя и като педагог, и като музикант. 140
fatcat:vt2ok4pcdfdmrpw6fg45ss77rq