Geestelijke opklimmingen [book]

2011 unpublished
A m s t e r d a m U n i v e r s i t y P r e s s coornhert stichting bibliotheca dissidentium neerlandicorum Een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne Devotie VERTAALD, INGELEID EN TOEGELICHT DOOR R. TH. M. VA N D I J K O. CARM. Geestelijke opklimmingen GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN gerard zerbolt van zutphen geestelijke opklimmingen Beginpagina (f.  v ) van Geestelijke opklimmingen in een handschrift (in privé bezit) met de oostelijk getinte Middelnederlandse tekst van De
more » ... s ascensionibus door Gerard Zerbolt van Zutphen. De in leer gebonden codex meet  × mm, omvat  folio's en is eigendom geweest van het tertiarissenconvent Sint-Catharina te Almelo. De foto toont een fraaie duplexletter S als initiaal in blauw en rood, binnen een veld van rood en lichtpaars penwerk. De vormgeving verwijst naar de IJsselstreek als plaats van vervaardiging. De tekst is in het derde kwart van de vijftiende eeuw geschreven op perkament in een gothica textualis libraria. Foto: Joop van Putten (Zwolle, ). Literatuur: R.Th.M. van Dijk, 'Tijdordening in de devote overweging' , in: P. Bange (red.), In de Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (bdn) verschijnen publicaties op het gebied van de geschiedenis van het (religieuze, filosofische en artistieke) nonconformisme van circa  tot onze tijd. De bdn omvat een reeks tekstedities en een reeks studies over belangrijke nonconformistische auteurs. De publicaties van de bdn verschijnen bij de Amsterdam University Press als uitgaven van de Coornhert Stichting, onder redactionele verantwoordelijkheid van het Coornhert Centrum. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.coornhertstichting.nl. Dit deel van de bdn wordt gezamenlijk uitgegeven met het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Dit instituut houdt zich bezig met de wetenschappelijke studie van de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie in verleden en heden, ten dienste van kerk en samenleving. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.titusbrandsma instituut.nl Afbeelding omslag: Paneelstempel in leer op het achterplat van De spiritualibus ascensionibus van Gerard Zerbolt van Zutphen (handschrift in privébezit). Foto: Joop van Putten, Zwolle,  Vormgeving omslag: Kok Korpershoek, Amsterdam Lay out binnenwerk: TAT Zetwerk, Utrecht isbn  e-isbn  (pdf) eisbn  (ePub) nur  © R.Th.M. van Dijk O.Carm. / Amsterdam University Press,  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Auteurswet  jº het Besluit van  juni , Stb. , zoals gewijzigd bij het Besluit van  augustus , Stb.  en artikel  Auteurswet , dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus ,  KB Hoofddorp) . Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel  Auteurswet ) dient men zich tot de uitgever te wenden.
doi:10.26530/oapen_430544 fatcat:gwxqah2a5ncwxbmvlegft3jlfy