Risk factors for 5-day bleeding after endoscopic treatments for gastroesophageal varices in liver cirrhosis

Rui Sun, Xingshun Qi, Deli Zou, Xiaodong Shao, Hongyu Li, Xiaozhong Guo
2017 AME Medical Journal  
doi:10.21037/amj.2017.03.03 fatcat:uwr647z45fgl7hwmzdyosfuhda