An exploration into L2 attitudes

Jelena Grubor
2015 Inovacije u Nastavi  
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац Кратки научни прилог Испитивање Л2 ставова 2 Резиме: Основни циљ рада је да се укаже на проблем перципирања конструкта става у досадашњим истраживањима из области усвајања другог или страног језика (Л2). Будући да се ставови испитују због своје предиктивне вредности (предвиђају понашање), неопходно је јасно одредити наведени конструкт, и у теоријском и у операционалном смислу. Наша анализа показује да се конструкт става у истраживањима из наведене
more » ... веома слободно тумачи и да се став врло често симплификује тако што се своди на једну од својих димензија (афективну или мотивациону). Такође се указује на проблеме који настају непоштовањем основних принципа при испитивању ставова (принципа комплексности, компатибилности и релевантности), што доводи у питање и резултате неких истраживања из Л2 области. У складу са теоријским оквиром на којем се заснива рад, то јест теоријом намерног понашања, у раду се закључује да позитиван став није нужно довољан знак да ће се понашање извести, што је у складу са савременом теоријом о ставовима, већ да су намере кључан чинилац за извођење понашања (у контексту рада овладавање страним језиком). Најзад, закључује се да наставници могу индиректно утицати на постигнуће ученика тако што ће утицати на формирање и неговање њихових намера. Обликовање ученичких намера је важно јер су свесне одлуке чинилац на који и наставници и ученици могу утицати, за разлику од многих других чинилаца који су изван опсега њиховог утицаја (на пример, интелигенција, тип личности, таленат и сл.). Кључне речи: Л2, мотивација, ставови, теорија намерног понашања. 12 1 bram.english@yahoo.co.uk 2 Рад се ослања на докторску тезу Ставови према учењу енглеског језика и њихов утицај на постигнуће, одбрањену 13. 3. 2013. на Филолошком факултету Универзитета у Београду, пред комисијом у саставу: доц. др Маја Миличевић (ментор), проф. др Јелена Филиповић, проф. др Мирјана Мишковић Луковић. Рад примљен: 4. 5. 2014. Рад прихваћен: 2. 12. 2014.
doi:10.5937/inovacije1501140g fatcat:gb7ac4j25nfgri3n62fzvskcfu