Correction: IDO as a drug target for cancer immunotherapy: recent developments in IDO inhibitors discovery

Shan Qian, Man Zhang, Quanlong Chen, Yanying He, Wei Wang, Zhouyu Wang
2016 RSC Advances  
Correction for 'IDO as a drug target for cancer immunotherapy: recent developments in IDO inhibitors discovery' by Shan Qian et al., RSC Adv., 2016, 6, 7575–7581.
doi:10.1039/c6ra90050j fatcat:nkoo2ghv6nasbangcyv7cl6dxe