Mass Media and Modern Warfare [book]

Greg Simons
2016
Greg Simons' (Försvarshögskolan) Mass Media and Modern Warfare handler om medias rolle i Russlands krig mot terror. Den tar dermed opp et svaert sentralt og viktig tema for enhver som befatter seg med Russlands utvikling det siste tiåret, nemlig balansegangen mellom sikkerhetshensyn og ytringsfrihet. Denne balansegangen utgjør en utfordring for enhver stat som er i krig, men spesielt for en stat med en så tung autoritaer arv som Russland. Gitt at tema er så relevant, er det synd at forfatteren
more » ... ynd at forfatteren ikke greier å innfri forventningene om en interessant diskusjon av hvordan dette dilemmaet er løst i Russlands krig mot terror. Ja, Simons behandling av temaet er rett og slett så rotete og vanskelig tilgjengelig at denne bokanmeldelsen stort sett må handle om fremstilling, struktur og språk og ikke om det tema boken tar opp. En fagbok som denne vil stort sett leses av mennesker som i utgangspunktet vet en god del om emnet. En slik utgivelse kan derfor ha noe å tilføre dersom den 1) presenterer ting vi allerede vet på en ny måte og da gjerne strukturert rundt en teori, et begrenset antall antagelser eller rett og slett et godt argument, eller 2) presenterer et så grundig empirisk arbeid på et begrenset tema at vi virkelig får vite noe nytt. Denne boken tilfredsstiller ingen av disse kravene og er i tillegg en svaert vanskelig bok å lese, selv for undertegnede som jobber med samme felt. Hovedårsaken er at boken ikke forfølger en problemstilling, men gir en presentasjon av ulike temaer som åpenbart er relaterte, men som forfatteren ikke evner å sette i sammenheng med hverandre. Fremstillingen springer fra tema til tema, både mellom kapitler og innenfor ett og samme kapittel. Snart behandles defi nisjoner av og årsaker til terrorisme generelt, snart hvordan Putin ble «skapt» i russiske medier, snart hvorfor en stat tar i bruk sensur og hvordan dette artet seg i Tsar-Russland og frem til i dag, snart defi nisjoner av retorikk. Vi kastes fra lister over terrorangrep mot Russland til smakebiter på russiske lederes terrorismediskurs, EUs lovgivning for å regulere internett, terroristers bruk av internett generelt og i Midtøsten spesielt og tsjetsjenske nettsteders nomadiske liv.
doi:10.4324/9781315594224 fatcat:wqsh3ogh35f3xntsnpxhqe5uay