On the recurrentUlva proliferablooms in the Yellow Sea and East China Sea

Chuanmin Hu, Daqiu Li, Changsheng Chen, Jianzhong Ge, Frank E. Muller-Karger, Junpeng Liu, Feng Yu, Ming-Xia He
2010 Journal of Geophysical Research  
doi:10.1029/2009jc005561 fatcat:2uvxg3ncbvcfbarsf24dm2akoi