Homilije sv. Hieronima v srednjeveškem cerkvenoslovanskem prevodu (v Propriumu de tempore)

Petra Stankovska
2020 Edinost in dialog  
Izvleček: Berila iz homilij sv. Hieronima so bila prevedena iz latinščine v cerkveno slovanšči no verjetno ob nastanku cerkvenoslovanske različice brevirja sredi 13. stoletja, ko je papež Inocenc IV. odobril uporabo slovanske liturgije pri benediktincih v Senju in na Krku. Avtorji hrvaškoglagolskega brevirja so uporabljali starejše starocerkvenoslovanske prevode sveto pisemskega besedila, preostala besedila -med njimi tudi homilije sv. Hieronima -so prevajali naravnost iz latinskega brevirja,
more » ... to lahko v njih najdemo karakteristične prvine aktivno uporabljane hrvaške cerkvene slovanščine. V prispevku preverjamo pravilnost navedbe Hieronimovega avtorstva besedil v brevirju in pokažemo, da so nekatere leksikalne prvine prevoda homilij enake kot tiste iz bibličnih besedil v hrvaškoglagolskih knjigah južne teks tološke skupine. Abstract: Readers from the homilies of St. Jerome were translated from Latin into Church Slavonic, probably when the Church Slavonic version of the breviary was created in the mid--13 th century, when Pope Innocent IV. approved the use of Slavic liturgy by the Benedictines in Senj and Krk. The authors of the Croatian-Glagolitic breviary used older Old-Church Slavonic translations of the biblical text, other texts -among them the homilies of St. Hieronymus -were translated straight from the Latin breviary, so we can trace in them the characteristic elements of actively used Croatian Church Slavonic. In this paper, we review the authenticity of the Jerome's authorship of the texts in the breviary and show that some of the lexical elements of the translation of homilies are the same as those of the biblical texts in the Croatian text books of the southern textual group.
doi:10.34291/edinost/75/stankovska fatcat:pyprl4bc5vekzprztqlafz5s2u