NOONAN SENDROMU'NUN PRENATAL TANISINDA PTPN11 GEN ANALİZLERİNİN ETKİNLİĞİ

Güven Toksoy, Fatih Tepgeç, Tuğba Saraç Sivrikoz, İbrahim Halil Kalelioğlu, Selma Demir, Recep Has, Atıl Yüksel, Zehra Oya Uyguner, Seher Başaran
2021 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi  
ÖZET Amaç: Hücre büyüme, farklılaşma, yaşlanma ve siklus düzenlenmesinde önemli rol oynayan RAS-MAPK (Rat-sarcoma-Mitogen-activated-protein-kinase) yolağında bulunan 29 gendeki dominant patojenik varyantların yol açtığı klinik grup "Rasopatiler" olarak adlandırılır. En sık gözleneni Noonan sendromu (NS)'dur. Olguların ~%50'sinde NS ilişkili PTPN11 varyantları saptanır ve bu varyantların %90'ı peptidin N-önündeki ilk SH2 ve C-yönündeki katalitik domainini kodlayan bölgelerde ortaya çıkar.
more » ... l evrede artmış nukal kalınlık (NT) ve ayrıca kistik higroma, plevral efüzyon ve asit gibi lenfatik sistem anomalilerinin yanı sıra kardiyak anomaliler, polihidramniyos, ekstremite kısalığı ve makrosefali NS'nin bulguları arasında sayılır. PTPN11 ilişkisi, kromozom anomalisi dışlanmış NT bulgusu olan fetusların %2-3'ünde, ek NS bulgusu olanlarda ise >%10 olarak bildirilmektedir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, NS ilişkili Ultrasonografi (USG) bulgusu olan, kromozom anomalisi dışlanmış 246 prenatal olguda, farklı yaklaşımlarla çalışılan PTPN11 gen analiz sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 200'ünde genin hedef ekzonları (ekzon 3, 4, 7, 8, 13 ve 14), 46 olguda ise tüm gen Sanger dizileme yöntemi ile incelendi. Bulgular: Genel seride beş olguda (%2) ikisi novel olan (p.P107S ve p.M504T) beş farklı varyant hedeflenmiş ekzonlarda saptandı. Bu beş olgunun ikisinde izole NT ve üçünde çoklu USG bulguları mevcuttu. PTPN11 varyantı saptanmayan altı olguda, Rasopati ABSTRACT Objective: Dominant pathogenic variants in 29 RAS-MAPK (Rat-sarcoma-Mitogen-activated-protein-kinase) pathway genes, important for the regulation of cell growth, differentiation, aging and cell-cycle, are responsible for RASopathies, Noonan syndrome (NS) is the most common form. PTPN11 variants are detected in 50% of the cases, 90% being identified in the first SH2 and in the catalytic domain at the N-and C-terminals of the peptide, respectively. Increased nuchal translucency (NT), lymphatic system anomalies (cystic hygroma, pleural effusion, ascites), cardiac anomalies, polyhydramnios, short limb and macrocephaly are the NS-associated prenatal findings. PTPN11 association is reported in 2-3% of normal karyotyped fetuses with NT and in >10% when other NS findings are included. Material and Method: PTPN11 analysis with different approaches in 246 normal karyotyped prenatal cases with NS-associated USG findings were retrospectively evaluated. The targeted PTPN11 regions in 200 and the whole gene structure of 46 cases were examined by Sanger sequencing. Results: Pathogenic variants, including two novel variants (p.P107S and p.M504T), were identified in two fetuses with isolated NT and in three fetuses with multiple USG findings, leading to a 2% of detection rate, all found in targeted exons. Two of six cases, further investigated for targets of four Rasopathy genes, had causative genes in SOS1. One of three terminated Prenatal tanıda PTPN11 gen analizleri İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi • J Ist Faculty Med 2021;84(1):34-9
doi:10.26650/iuitfd.2020.803356 fatcat:ob2zt2lfnfevra6tlff6t2yz2a