Katarzyna Smulska KONCEPCJA SZKOŁY TOKSYCZNEJ CLIVE'A HARBERA

Doktorantka Na, Wydziale Pedagogicznym, Clive
FORUM OŚWIATOWE   unpublished
Harber, profesor edukacji międzynarodowej Uniwersytetu w Birming-ham, w swojej najnowszej książce Toxic Schooling. How Schools Became Worse, ukazuje tendencje utrzymujące się w jednostce edukacyjnej nazywanej szkołą. Jako oponent formalizmu i ustandaryzowania oraz rekrutacji szkolnej, ukazuje różne inicjatywy, które próbowały ten stan rzeczy zmienić. Powołując się na 'Hu-man Development Index' ukazuje istotę szkoły, jako filaru wymienianego pośród czterech 1 kluczowych wskaźników rozwoju
more » ... ików rozwoju człowieka 2. Takie podejście ukazuje istotę dostępu do edukacji jako kluczowego jej aspektu dla osób zarządzających nią. Ważność edukacji jako takiej i tego co się w niej dzieje wydają się schodzić na plan dalszy. Argumentem potwierdzającym taki stan rzeczy jest kwestia wzra-stających nakładów na szkolnictwo, które są wyznacznikiem ulepszania go. Globally, there is far more concern with rights to education than rights in education because formal education is perceived in an overwhelmingly positive light 3. [Na świecie poświęca się wiele uwagi prawom do edukacji, o wiele wię-cej niż prawom w niej obowiązującym. Dzieje się tak, gdyż edukacja formalna postrzegana jest w bardzo pozytywnym świetle.] 1 Trzy pozostałe wskaźniki rozwoju człowieka to: długość życia od urodzenia, kursu umiejęt-ności wśród dorosłych i zamożność przypadająca na osobę. 2
fatcat:2ut5wgay2baojfer7w7iovkc3y