Comparison of contrast-enhanced T1 weighted FLAIR SENSE and T1 weighted Spin Echo sequence to detect cranial masses

Hülya Kurtul Yıldız, Elif Evrim Ekin, Emel Yılmaz Şahin
2017 The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital  
Amaç: Bu çalışmada, beyin lezyonlarının saptanmasında, sınırlarının belirlenmesinde ve artefaktların azaltılmasında kontrastlı T1A FLAİR SENSE tekniği ile kontrastlı T1A SE sekansı karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Temmuz 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında, intrakraniyal kitle tanısı ile başvuran 50 hasta kontrastlı T1A FLAİR SENSE ve kontrastlı T1A SE yöntemleri ile incelendi. Bu yöntemler ile lezyon sayısı, lezyonzemin ve lezyon-beyin omurilik sıvısı (BOS) kontrast gürültü
more » ... ) kontrast gürültü oranı (CNR) ve artefaktların şiddetleri değerlendirildi. Artefakt dereceleri, artefakt yok, hafif ve şiddetli olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Kontrastlı T1A FLAİR SENSE yöntemi ile 23 fazla lezyon saptandı. Lezyon-zemin ve lezyon-BOS CNR değerleri karşılaştırıldı. Aralarında anlamlı fark saptanmadı (P>0.05). Sonuç Bu çalışmada, kontrastlı T1A FLAİR SENSE tekniğinin beyin lezyonlarının saptanmasında ve artefaktların azaltılmasında rutin incelemelerde yer alabileceği sonucuna varıldı. Anahtar kelimeler: artefakt,intrakraniyal kitleler, SENSE, T1 ağırlıklı FLAİR ABSTRACT Comparison of Contrast-Enhanced T1 Weighted FLAIR SENSE and T1 Weighted Spin Echo Sequence to Detect Cranial Masses Objective: In this study we aimed to compare contrastenhanced T1-weighted FLAIR SENSE with contrast-enhanced spin-echo T1-weighted sequence to detect brain lesions, reduction of artifacts and determination of the lesion boundaries. Material and Methods: Between July 2012 and March 2013, 50 patients with a diagnosis of intracranial mass were examined with contrast-enhanced T1W FLAIR SENSE and contrast-enhanced T1W SE sequences. The number of lesions, lesion-background and lesion-cerebrospinal fluid (CSF) contrast-to-Noise Ratio (CNR), and the severity of the artefacts were assessed with these two methods. The degrees of artefacts were classified as none, mild and severe. Results: More than 23 lesions were detected by contrastenhanced T1-FLAIR SENSE when it was compared with contrast-enhanced T1W SE. Lesion-background and lesion-CSF CNR were compared. There was no significant difference between them (p>0.05). Conclusion: In this study we concluded that contrast-enhanced T1W FLAIR SENSE can take place in the routine examinations to detect brain masses and to reduce artifacts.
doi:10.5222/otd.2017.1092 fatcat:ovrut4k3z5hexihqicprvxq2zi