Pomen obalnih mokrišč za prebivalce slovenske Istre

Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič
2014 Geografski vestnik  
PoMeNoBaLNiHMokRiŠČZaPReBivaLCesLoveNske istRe AVTORJA dr. Va len ti na Breč ko Gru bar Uni ver za na Pri mor skem, Fakul te ta za huma ni stič ne štu di je, Titov trg 5, SI -6000 Ko per, Slo ve ni ja va len ti na.brec ko.gru bar@fhs.upr.si dr. Gre gor Kova čič Uni ver za na Pri mor skem, Fakul te ta za huma ni stič ne štu di je, Titov trg 5, SI -6000 Ko per, Slo ve ni ja gre gor.ko va cic@fhs.upr.si IZVLEČEK Po men obal nih mokrišč za pre bi val ce slo ven ske Istre Pris pe vek pred stav lja
more » ... vek pred stav lja rezul ta te razi ska ve, oprav lje ne v letu 2012, v treh zava ro va nih mokriš čih na slo venski oba li (Na rav ni rezer vat Škoc jan ski zatok, Kra jin ski park Stru njan in Kra jin ski park Sečo velj ske soli ne), z na me nom ugo to vi ti, ali so zava ro va na območ ja pomemb na kot območ ja dnev ne rekrea ci je in pre življa nja pro ste ga časa za pre bi val ce obal nih občin ter, ali pris pe va jo k bolj ši kako vo sti bival ne ga oko lja. Temelj ni name ni vseh treh obmo čij zava ro va ne nara ve so: varo va nje obsto je če ga sta nja pred uni ču jo či mi pose gi, ohra ni tev eko si ste mov in biot ske raz no vrst no sti. V ob dob ju inten ziv ne urba ni za ci je slo ven ske oba le pa so posta la še pomemb nej ša, ker so to »na rav na« oko lja v ne po sred ni bli ži ni gosto pose lje nih mest Kopra, Izole in Pira na. Razi ska va, ki je teme lji la na anke ti ra nju obi sko val cev (n = 275) zava ro va nih obal nih mokrišč, je potr di la pred vi de va nja, da z ohra nja njem narav nih eko si ste mov obal nih mokrišč, nek daj opuš če na in tudi degra di ra na območ ja pri do bi va jo nove funk ci je in pomen. Po mne nju vpra ša nih nudi jo mokriš ča dobre pogo je za spro sti tev in rekrea ci jo ter pris pe va jo h ka ko vo sti nji ho ve ga bival ne ga oko lja. Pogo sto naveden vzrok za nji ho vo obi sko va nje je tudi opa zo va nje nara ve in spre memb v oko lju, kar kaže na vse pomembnej šo izo bra že val no vlo go. KLJUČNE BESEDE obal no mokriš če, zava ro va no območ je, narav ni rezer vat, kra jin ski park, odnos doma či nov, slo ven ska Istra ABSTRACT The importance of coastal wetlands for the people of Slovene Istria The paper presents the results of a survey conducted in 2012 in three protected wetlands on the Slovene coast (Škocjanski Zatok Nature Reserve, Strunjan Landscape Park and Sečovlje Saltpans Landscape Park) in order to determine whether these protected areas play an important role as daily recreation and leisure time areas for the residents of the coastal municipalities, and whether they increase the overall quality of the living environment. The main purposes of all three natural protected areas are to protect the present status against possible devastating human impacts, and to preserve ecosystems and biodiversity. With the intensive urbanization of the Slovene coast, these areas have become even more important because they represent »natural« environments in the close vicinity of the densely populated towns of Koper, Izola and Geografski vestnik 86-2, 2014, 45-58 Razgledi RAZGLEDI Piran. The study, which was based on a survey among visitors (n = 275) of the protected coastal wetlands, confirmed our presumption that with the conservation of the natural ecosystems of coastal wetlands, formerly abandoned and degraded areas have gained new functions and significance. According to the respondents, these wetlands provide good conditions for relaxation and recreation and further contribute to the quality of their living environment. Often the reason for visiting is also the observation of nature and environmental changes, which indicates the increasing importance of the educational role of these wetlands. KEY WORDS coastal wetlands, natural protected area, nature reserve, landscape park, attitude of local residents, Slovene Istria Ured niš tvo je pris pe vek pre je lo 10. ok to bra 2014. 46 Va len ti na Breč ko Gru bar, Gre gor Kova čič Po men obal nih mokrišč za pre bi val ce slo ven ske Istre Meto dedela Ra zi ska va izha ja iz rezul ta tov anke ti ra nja, ki je bilo leta 2012 oprav lje no v so de lo va nju s štu den ti geo gra fi je Fakul te te za huma ni stič ne štu di je Uni ver ze na Pri mor skem. Razi ska va je vklju če va la tri zavaro va na območ ja nara ve na slo ven ski oba li: Narav ni rezer vat (NR) Škoc jan ski zatok pri Kopru, Kra jin ski park (KP) Stru njan ter Kra jin ski park (KP) Sečo velj ske soli ne. Anke ti ra nih je bilo 275 stal nih pre bival cev občin ob slo ven ski oba li, od tega 36 % iz Mest ne obči ne Koper, 18 % iz Obči ne Izo la, 43 % iz Obči ne Piran in 3 % iz Obči ne Anka ran. Anke te so bile ena ko mer no poraz de lje ne: NR Škoc jan ski zatok -34 %, KP Stru njan -31 % in KP Sečo velj ske soli ne -35 %. V NR Škoc jan ski zatok je bilo anke ti ra nih 83 % pre bi val cev mest ne obči ne Koper, 48 % anke ti ra nih v KP Stru njan je bilo pre bi val cev obči ne Piran in 38 % pre bi val cev obči ne Izo la, v KP Sečo velj ske soli ne pa so, podob no kot v Škoc jan skem zato ku, pre vla do va li obi sko val ci bliž nje obči ne Piran (78 %). Naj več anke ti ra nih je bilo sta rih do 40 let (53 %), sle di li so tisti med 40 in 60 let (33 %) ter sta rej ši od 60 let (14 %). Anke to je sestav lja lo devet vpra šanj pol zapr te ga tipa z na ve de ni mi odgo vo ri, ki so bili na izbi ro anke ti ran cem ter z mož nost jo odgo vo ra
doi:10.3986/gv86203 fatcat:adjmkjbxdfcyvceov6sg7qxnyu