Đề xuất mạng nơ-ron học sâu ARTRNet cho bài toán tự động nhận dạng mục tiêu ra đa FMCW

Tra Nguyen, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hoàng Việt
2022 Journal of Military Science and Technology  
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mạng nơ-ron học sâu (đặt tên là ARTRNet) có chức năng tự động nhận dạng mục tiêu ra đa dựa trên dấu hiệu đặc trưng diện tích phản xạ hiệu dụng và tần số Doppler của mục tiêu trong tín hiệu phản xạ. Dữ liệu thô đầu vào mạng nơ-ron ARTRNet được định dạng 3D với các thông tin cự ly – phương vị – tần. Tác giả đề xuất một cải tiến hàm mất mát trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron giúp nâng cao hiệu năng nhận dạng mục tiêu của mô hình.
doi:10.54939/1859-1043.j.mst.84.2022.24-31 fatcat:acqaeyq675ea5hb2p3uof7d77e