KAKO OČUVATI SEKSUALNU AKTIVNOST DEPRESIVNOG BOLESNIKA

Aleksandar Damjanović, Maja Lačković, Maja Ivković, Miroslava Jašović-Gašić
unpublished
UVOD Činjenica je da problem seksualnog (dis)funkcionisanja predstavlja ne sa-mo značajan fenomen u populaciji mentalno obolelih pacijenata, već i kod opšte, uslovno rečeno " zdrave" populacije. Istraživanja u okviru ame-ričke populacije govore da je godišnja učestalost seksualne disfunkcije (u da-ljem tekstu SD) u okviru opšte popula-cije među ženama raspostranjen a kod 43 % dok je u muškoj populaciji SD prisutna kod 31 %. Kod žena se ja-vljaju opadanje seksualne želje (22 %), problemi orgazma
more » ... (14 %), bol pri od-nosu (7 %), dok su u muškoj popula-ciji najčešći problemi vezani za ranu ejakulaciju (21 %), smetnje erekcije (5 %) i opadanje seksualne želje (5 %) [1]. Isti autor je na uzorku od 3.432 osobe životne dobi između 18 i 59 go-53 Engrami vol. 30 Institut za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd Kratak sadržaj Problem seksualnog (dis) funkcionisanja predstavlja veoma značajan fenomen kako u opštoj (uslov-no rečeno "zdravoj") populaciji tako i u populaciji mentalno obolelih osoba. Is-traživanja u okviru američke populacije pokazala su da učestalost seksualne dis-funkcije (SD) u opštoj populaciji kod že-na iznosi 43 %, dok u muškoj populaci-ji iznosi 31 %. Studije koje su se bavile seksualnim poremećajima u depresiji, pokazale su da je gubitak seksualnog in-teresovanja najčešća disfunkcija kod ovih pacijenata. Pored toga pokazano je da osim depresije i druga psihijatrijska oboljenja, kao i neželjeni efekti različitih medikamenata uključujući i pshiofarma-ke, mogu da dovedu SD. Tako, antide-presivna terapija (SSRI, triciklici) svojim delovanjem na dopaminski, holinergički i serotonergički sistem može da učestvu-je u etiopatogenezi SD kod depresivnih pacijenata. S obzirom na značaj SD u složenoj fenomenologiji i psihipatologiji depresivnog poremećaja, terapija podra-zumeva detaljnu eksploraciju psihosek-sualne istorije, primenu adekvatne far-makoterapije (johimbin, ciroheptadin, buspiron i sildenafil), kao i odgovaraju-će psihoterapijske tehnike.
fatcat:rcryuqehbzhnzbj47u3o6xgv24