Research of a wide-angle backscattering enhancement metasurface

Feng Mao-Chang, Li Yong-Feng, Zhang Jie-Qiu, Wang Jia-Fu, Wang Chao, Ma Hua, Qu Shao-Bo
2018 Wuli xuebao  
提出并验证了一种基于超表面相位梯度设计以实现宽角域后向雷达散射截面 (radar cross section, RCS)
doi:10.7498/aps.67.20181053 fatcat:32vsj7c5e5gkjcppv3ao4rd6yy