Pojam "elpis" u Poslanicama Kološanima i Efežanima

Marko Tomić
1994 Diacovensia  
No'oorrvjetni pojmovi e).nts i e).nr(or odredeni su sarozavjetnim poimanjem nade. Za njihovo ispravno razumijevanje i vrednovanje potrebno je uzeti u obzir sve odrednice koje su, neke vi5e neke manje, definirale njihov sadr1aj i upotrebu. I. KONIEI$TUALNO ODREDENJE POJMA ELPIS L. Pojmovi e }.nrs i e \nL(ol u grikom sviiehr Upotreba i zna(enje rijedi e),nts i e).nr(c,r i njihovih derivata u grdkom se svijetu razlikuje od biblijskog zna(enja. E).nrs u grikom poimanju moramo shvatiti kao
more » ... ime za sva i5dekivanja buduieg, tj. iSdekivanje dobra (nada) i iSdekivanje zla (strah, bojazan)l. Prema grdkom je shva6anju vlastitost dovjekova posjedovati e).nr8es u originalnom znadenju rijedi to zna(i "predvidanja", bilo Zalosna bilo radosna, koja se imaju oswariti u buduinosti. SadrLaj nade u starih Grka mogao je, dakle , vairati. Mogao se odnositi na svakodnevno obidno ljudsko nadanje; no taj je pojam mogao izraziti i nadu koja pomale (ovjeku u njegovu suodavanju s pote5koiama Zivota pokazujudi mu vedriju sliku budu6nosti koja ga (eka. Na5em poimanju nade odgovara grdki termin eXnrs aycOq. U tom sludaju korijen rijedi preuzima ono izvorno etimolo5ko znadenje korijena e ).n Sto, ustvari, predstavlja proSirenje korijena uel (lat. uelle), dodavanjem glasa p. Od istog korijena dolazi i latinska rijed volupas2. Sastavni dio pojma e}nrs je i eros ((eznja,1elja za nekim...). Prema Platonu nema razloga da dovjek odbacuje ili potiskuje taj eroskoji (su)djeluje u e).ntg jer je on sam u sebi impuls koji potide prema lijepom i prema
doaj:7c20d60583f0482aa9b35fa159d0adb5 fatcat:wnrw7asf6rdhpohak56qfazobe