Fabriek en school

Samuel Le Poole
1859 De Economist  
FABRIEK EN SCt[OOL. II. Terwijl ik in het vorige n °. nedersehreef hetgeen ik van fabriekseholen in Engeland gezien heb, wit ik nu iets mededeelen van hetgeen ik niet gezien, maar gelezen heb. Mijne bronnen-de beste voorwaarwaren de versehillende rapporten der Fabriekinspeetenrs. De reden waarom ik mij tot bet doorbladen van deze begaf was eenvoudig de volgende. Terwijl ik bijna geene andere dan goede seholen gezien had hetgeen trouwens natuurlijk is, want als men in een vreemd land vraagt naar
more » ... md land vraagt naar inrigtingen, van welken aard ook, clan wijst men u altijd de beste "specimens" aan --, hoorde ik eehter dat er seholen ecaren waarvoor bet tegenovergesteld bijvoegelijke naamwoord verdiende geptaatst te worden. Terwijl ik nan den eenen kant dig betreurde, deed het mij ann den anderen kant genoegen zulks te hooren, omdat ik al tigt, uitgaande van hetgeen ik gezien had, geneigd zou zijn geweest tot generaliseren. Hoe komt bet toeh, vroeg ik nu mij zelven af, dat, terwijl door bet aannemen van her "l~alf-time-,ssgez~" vele fabriekskinderen gelegenheid
doi:10.1007/bf02201599 fatcat:p2bf4p5crnegtdnm7sguwqpyzu