Wymarzone Style Życia Polaków o Pragnieniach, Fantazjach, Aspiracjach Dotyczących Wypoczynku i Czasu Wolnego / Free Time — Fantasy, Dreams and Disappointment, or on Systemic Expectations Reflected in the Emotions

Dorota Mroczkowska
2012 Kultura i Spoleczenstwo  
nr 4 ŚWIĘTOWANIE I STYL ŻYCIA DOROTA MROCZKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYMARZONE STYLE ŻYCIA POLAKÓW O PRAGNIENIACH, FANTAZJACH, ASPIRACJACH DOTYCZĄCYCH WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO* Marzyć, fantazjować to w pewnym sensie wznieść się ponad codzienną realność, na jakiś czas unieważnić zasady rzeczywistości, mimo iż tkwi się w niej i wielokrotnie się do niej odwołuje, to także pragnąć, cieszyć się, ekscytować, doświadczać czegoś niezwykłego bez codziennej cenzury, która
more » ... istnieje. Mam tu na myśli taki rodzaj fantazji, marzeń, które mimo iż z istoty swojej idiosynkratyczne zawsze jednak są przez jednostki umiejscowione w określonym kontekście kulturowym oraz w pewnych relacjach społecznych. Owe fantazje, marzenia mogą być zatem zrozumiałe, upodmiotowione, gdyż ich czytelne reprezentacje uosabiają obiekty westchnień, pragnień, pożądań czy potrzeb, innymi słowy -ujawniają, co ludzie chcieliby, aby się zdarzyło, a w jakimś sensie jest w danym momencie nieosiągalne, niemożliwe w doświadczaniu codziennym, nieobecne bądź na różne sposoby utracone (Drozdowski, Krajewski 2007, s. 10). O ile wyznaczniki sensu życia wskazują na to, co jest najważniejsze, o tyle marzenia czy fantazje mówią nie tylko o tym, co ważne społecznie i jednostkowo, czego ludzie chcieliby i czego pragną, ale także o tym, które z potrzeb nie są zaspokojone (Falkowska 1997, s. 25). Podążając takim tokiem rozumowania należy przyjąć, iż marzenia stają się istotnym elementem aspiracji -jako obraz wartości, do których jednostki dążą, czynności, które chciałyby wykonywać, czy przed-Adres do korespondencji: drmrocz@amu.edu.pl * Tekst powstał na kanwie badań dotyczących problematyki czasu wolnego, realizowanych w latach 2009-2010 w ramach grantu habilitacyjnego nr NN 116 132335.
doi:10.2478/v10276-012-0037-x fatcat:ymwbbl6qsbgynoajjwgdhtli2m