The crime of murder in Serbian legislation and jurisprudence
Teško ubistvo u srpskom pravu i sudskoj praksi

Mirko Voštinić
2017 Годишњак Факултета безбедности  
Тешко убиство у српском праву и судској пракси ТЕШКО УБИСТВО У СРПСКОМ ПРАВУ И СУДСКОЈ ПРАКСИ Сажетак: Аутор се у раду бави кривичним делом тешког убиства, најпре укратко указујући на основне теоријске одлике његових појавних облика. Тешко убиство је последица законске интервенције, односно чињенице да код лишења живота постоје одређена обележја која, по ставу законодавца, то убиство чине тешким. У нашем позитивном праву тешко убиство се јавља у чак једанаест облика, што је делом и последица
more » ... елом и последица потребе друштва да највредније људско право, право на живот, заштити у пуном обиму. Но, без обзира на то што је лишење живота уопште предмет великог броја теоријских радова и нажалост свеприсутно у пракси, још увек се јављају проблеми и недоумице у примени појединачних одредаба. Због тога, као и због већ поменуте чињенице да се кривично дело тешког убиства код нас јавља у великом броју појавних облика, значајно место у раду заузимају и примери судске праксе. Кључне речи: кривично дело, тешко убиство, убиство, лишење живота
doi:10.5937/gfb1701393v fatcat:w56wpf2aafbgvlwto3km36kexu