America Llatina: el futur economic d'un continent endeutat

Joaquim Ferran
unpublished
Es amb molt plaer que vaig acceptar I'invitaci6 de la Societat Catalana d'Economia per ter una presentaci6 sobre els problemes economics d'Amcrica Llatina. Es aixi perque em Bona l'oportunitat d'establir contacte amb on grup selecte d'estudiosos de I'economia a Catalunya, i tambe perque el terra es el que m'ha ocupat la major part de la meva vida d'economista professional. Sense cap dubte, el tema escollit per la confercncia d'avui to molta importancia i es de tor4a actualitat. El problema del
more » ... t. El problema del deute dels paisos d'America Llatina transcendeix la regib. Trobar-hi solucions es fonamental per I'estabilitat del sistema financer international, i les uniques solutions viables passen per I'expansi6 economica de la regib, la qua] tindra per altra Banda efectes positius pel creixement del comers mundial. Aixi dunes, resoldre aquest problema no sols interessa als paisos Ilati-americans pero tambe als altres paisos del m6n, sobretot els paisos industrials. El titol de la confercncia potser suggereix un pronostic del futur economic d'Amcrica Llatina, pero com que no tine una bola de cristall em posare un objectiu menys ambici6s pero no crec que menys interessant: tractare de descriure les conditions necessaries perque l'Amcrica Llatina recuperi un ritme de creixement satisfactori d'una manera durable, es a dir, que faci possible l'augment sostingut de la renda real per capita i, per taut, permeti avancar cap a la satisfacci6 de les necessitats basiques de la poblaci6. Per aixo, primer passare revista a les causes de la crisi economica del comencament dels anys 80, i it continuaci6 descriure els intents de superar-la tant des del punt de vista dels programes d'ajustament dels paisos de la regib com des del contexte de les politiques internacionals, adhuc el paper del Forts Monetari Internacional; despres analitzare els resultats d'aquestes politiques i tractare de treure les lli4ons de I'expericncia dels ultims cinc o sis anys, per acabar tent un resum dels elements claus de les politiques que semblen mes prometedores. La crisi economica d'America Llatina que va culminar amb I'esclatament del problema del deute it ('any 1982 va esser la consegiiencia d'una combinaci6 d'esdeveniments adversos a I'economia mundial i de politiques economiques inadequades als paisos de la regib. Arran de ('augment del preu del petroli a I'any 1973, els paisos consumidors de petroli van comen4ar it endeutar-se, en gran mesura per mantenir els nivells de consum existents abans de la caiguda dels preus relatius dels seus productes d'exportaci6. Endeutar-se era facil en una epoca quan les banques internacionals reciclaven els superavits dell paisos exportadors de petroli a tipus d'interes reals negatius pero, no oblidem, variables i molt sovint a curt termini. Malauradament, la majoria dels paisos d'Amcrica Llatina no van aprofitar l'oportunitat per augmentar la seva capacitat productiva. I els paisos que van fer un esfor4 d'inversi6-per exemple, Mexic, que a mes del gunny resultant del augment del preu del petroli es van endeutar contra la riquesa que representava el petroli a aquell preu mes alt-ho van fer partint de la base duns preus relatius que, mirant enrera, avui sabem que no eren d'equilibri. El que aixo vol dir es que (*)Subdirector del Departament de I'Ilemisferi Occidental del Forts Monetari Internacional. 49
fatcat:ss3bwbxoknht5luzvnucny5634