Contingency factors public sector accounting

Slavomir Dedic
2017 Poslovna ekonomija  
mr Slavomir D. Dedić 1 programer knjigovodstvenog softvera servis za informatičke usluge "SINUS", Sombor KRIZNI FAKTORI U KNJIGOVODSTVU JAVNOG SEKTORA SAŽETAK: Autor je u ovom radu na primeru četiri zdravstvene organizacije, prikazao kako samo nekoliko nezavisnih faktora poslovanja mogu da utiču i utiču na finansijsku situaciju indirektnog budžetskog korisnika. Na kontu 131211 tokom godine stvara se jedan nerazmrsiv splet salda dobavlјača za robu, za potrošni materijal, za energente i mnoštvo
more » ... ugih dobavlјača i obaveza. Iz svega proizlazi da se metodologija budžetskog knjigovodstva kakva je sada, mora menjati ali tako da može paralelno da prati finansijski rezultat i po obračunskom i po gotovinskom osnovu ili da se potpuno napusti gotovinski princip i pređe na obračunski princip ali uz drugačije obezbeđenje plaćanja. Klјučne reči: budžetsko računovodstvo, gotovinska osnova, suficit, deficit, kontiranje UVOD Knjigovodstvo je izvorni deo računovodstvene funkcije. U suštini to je propisana tehnika beleženja poslovnih događaja koji se mogu i koji se izražavaju u novcu. Ova tehnika ima svoja pravila koja su često veoma složena i za to je knjigovodstvo i dignuto na nivo visokoškolskog obrazovanja, tj. na nivo nauke. To je veoma stručan posao od koga zavise i sve ostale funkcije
doi:10.5937/poseko11-14584 fatcat:wkqmh65cljb4tdmtgzexwelh6u