Which Procedures Do Emergency Nurses Do Except for Their Duties and Authority and Why?

Perihan ŞİMŞEK, Gül ÇAKIR, Melek ERTÜRK YAVUZ, Ayşe SERPİCİ, Enes BULUT, Ayla GÜRSOY
2020 Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi  
ÖZ Amaç: Çalışma, acil servis hemşirelerinin görev tanımları dışındaki tıbbi uygulamaları yapma durumunun belirlenmesi amacıyla yürütüldü. Yöntem: Çalışma 250 acil servis hemşiresi ile gerçekleştirildi. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından Google Drive programı kullanılarak geliştirilen online veri toplama formunun Türk Hemşireler Derneği ve Türk Cerrahi Hemşireleri Derneğinin sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması ile toplandı. Bulgular: Katılımcıların tamamına yakını (%99.2) görev
more » ... ını (%99.2) görev tanımları dışındaki bazı tıbbi işlemleri yapmakta olduğunu belirtti. Acil servis hemşirelerinin %90.4'ünün dikiş attığı ve %84.4'ünün alçı-atel uyguladığı saptandı. Acil servis hemşirelerinin görev tanımları dışındaki tıbbi işlemleri yapmaları konusunda katılımcıların yaklaşık 1/3'ü herhangi bir neden belirtmezken, yaklaşık 1/3'ü hekim eksikliğini neden olarak gösterdi. Katılımcıların çoğu (%60.8) görev tanımlarının dışında kalan tıbbi uygulamaları yapma konusunda kısmen kendine güvendiğini belirtti. Çalışmaya katılan acil servis hemşireleri, görev tanımları içinde yer almayan bazı tıbbi işlemleri yapmayı reddetmeleri halinde hekimlerden (%78.0) ve hastane yönetiminden (%67.6) tepki aldıklarını ifade etti. Sonuç: Acil servis hemşireleri görev tanımları dışında kalan bazı tıbbi işlemleri yapmakta ve bu durumu önemli bir sorun olarak değerlendirmektedir. Bu sorunun çözümü için konuyu tüm boyutlarıyla, geniş bir örneklem üzerinde araştıran ileri çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Anahtar kelimeler: Acil hemşireliği, acil servis, görev, hemşirelik uygulamaları, yetki ABSTRACT Objective: The study was carried out in order to determine the situation of emergency department nurses performing medical practices that fall beyond their job description. Method: The current study was completed with 250 emergency department nurses. In the study, the data were collected by sharing the online data collection form developed by the researchers using the Google Drive program on the social networking sites of the Turkish Nurses Association and the Turkish Surgical Nurses Association. Results: Almost all of the participants (99.2%) stated that they have been doing some medical procedures that fall beyond their job description. It was determined that 90.4% of emergency nurses applied suturization and 84.4% applied plaster-splint. Approximately 1/3 of the participants did not state any reason for emergency department nurses performing medical procedures outside of their job description, while approximately 1/3 indicated the lack of physician as the reason. Majority of the emergency department nurses (60.8%) stated that they were partially confident in performing medical practices that fall beyond their job description. The emergency department nurses participating in the study stated that if they refused to perform some medical procedures that are not included in their job descriptions, they received backlash from the physicians (78.0%), and the hospital management (67.6%). Conclusion: Emergency department nurses perform some medical procedures that fall beyond their job description and consider this to be an important problem. For the solution of this problem, further studies investigating the subject with all its dimensions on a large sample are needed.
doi:10.38108/ouhcd.763053 fatcat:bodk5p2fwfgsrbbimjbxzsjxju