Surface roughness after drilling of laminated chipboard

Krzysztof Szwajka
2015 Scientific Letters of Rzeszow University of Technology - Mechanics  
In this study the eighteen tests of tool durability for different values of the analyzed cutting parameters were carried out. Based on the results of investigations, the influence of selected cutting parameters on the machined surface quality was determined. Mathematical models based on analysis of variance (ANOVA), allowing to estimate the surface quality in the cutting process were proposed. CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI PO WIERCENIU PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ S t r e s z c z e n i e W
more » ... nych badaniach wykonano osiemnaście prób trwałościowych narzędzia dla róŜnych wartości analizowanych parametrów skrawania. Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań określono wpływ wybranych parametrów skrawania na jakość po-88 K. Szwajka wierzchni obrobionej. Zaproponowano modele matematyczne, wykorzystując analizę wariancji ANOVA, pozwalające oszacować jakość powierzchni obrobionej w badanym procesie skrawania. Słowa kluczowe: wiercenie, zuŜycie narzędzia, jakość powierzchni, płyta wiórowa laminowana
doi:10.7862/rm.2015.9 fatcat:zuilldoe6be77fa2y35szapdv4