نقش شبکه‌های برون‌مرزی رسانه ملی در دیپلماسی رسانه‌ای با تأکید بر شبکه‌های العالم و پرس تی وی

سید نصراله ساداتی
2014 Pizhūhish/hā-yi Irtibāṭī  
با وارد شدن‌ جریان‌ نوین‌ اطلاعاتی‌ به عرصه‌ دیپلماسی‌ و رشد استفاده‌ از ابزارها و فناوری‌های‌ نوین‌ ارتباطی،‌ شیوه‌ای‌ جدید از دیپلماسی‌، موسوم‌ به‌ دیپلماسی‌ رسانه‌ای ظهور یافته است. بدون‌ ابزار رسانه‌ای‌ و ارتباطی‌ مؤثر برای‌ اقناع‌ افکار عمومی‌، هیچ‌ کشوری‌ نمی‌تواند در صحنه بین‌المللی‌، منافع‌ و اهداف‌ ملّی‌اش‌ را دنبال‌ کند. در این زمینه، رسانه ملّی به عنوان رسانه رسمی نظام سیاسی ایران دارای جایگاه خاص و مسئولیتی ویژه‌ای است. بر این اساس، مقاله حاضر که پژوهشی توصیفی‌ـ تحلیلی است و از روش
more » ... حلیلی است و از روش تحلیل ثانویه بهره می‌برد، با تعاریف دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌‌ای و معرفی و ذکر مصادیقی از شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما همچون؛ العالم و پرس‌تی‌وی، به نقش و اثرگذاری این شبکه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای می‌پردازد. بر اساس یافته‌های پژوهش، رسانه ملّی و به طور خاص، شبکه‌های برون‌مرزی در موضوعات حساس بین‌المللی و داخلی همچون؛ انژری هسته‌ای،‌ بحران گروگان‌گیری ملوانان انگلیسی و ماجرای غزه موفق عمل کرده است.
doi:10.22082/cr.2014.15327 doaj:0ea147a3441d4eaf93cad0b145f34ca0 fatcat:v6oellcejzaylf6j5wqfw3k6ne