Ε. Πρεβελάκης - Κ. Καλλιατάκη Μερτικοπούλου (επιμ.),Ή οΗπειρος, ό Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση. Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα, Α': 1819-1821, Β': 1822, Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1996

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ
2002 Μνήμων  
Δεν παρατίθεται περίληψη.
doi:10.12681/mnimon.759 fatcat:jiw3lx2pubgf5aeynoalmszlbq