äPECI¡CIA A STANOVENIE ORTUTI MET"DAMI VYSOKO⁄»INNEJ KVAPALINOVEJ CHROMATOGRAFIE

Radoslav Halko, Milan Hutta
unpublished
Obsah 1. ⁄vod 2. Stanovenie ortuti a jej zl˙ËenÌn metÛdami HPLC 2.1. HPLC na reverzn˝ch f·zach 2.2. Chromatografick· separ·cia iÛnov˝ch p·rov 2.3. Ionexov· chromatografia 2.4. Micel·rna kvapalinov· chromatografia 3. Z·ver ⁄vod Re·lne ohrozenie veaek˝ch skupÌn popul·cie pri st·le öiröom pouûÌvanÌ ùaûk˝ch kovov v priemysle a v poaenohospod·rstve obr·tilo pozornosù na öt˙dium v˝skytu ùaûk˝ch kovov v ûivotnom prostredÌ. Medzi tieto kovy patrÌ aj ortuù. Do ûivotnÈho prostredia mÙûe ortuù vstupovaù
more » ... e ortuù vstupovaù vo forme p·r kovovej ortuti, po transform·cii prchav˝ch organick˝ch zl˙ËenÌn ortuti alebo dobre rozpustn˝ch anorganick˝ch zl˙ËenÌn ortuti. Tvorba alkyl-zl˙ËenÌn z element·rnej ortuti a anorganick˝ch zl˙ËenÌn ortuti vo vod·ch morÌ a jazier je z·kladn˝m Ël·nkom celÈho reùazca premien ortuti v prÌrode. V minulosti environmentalisti a toxikolÛgovia Ëasto nerozliöovali rozdielne chemickÈ formy prvkov v l·tkach, hoci maj˙rozdielne enviroment·lne spr·vanie sa. Tieû je veaemi rozdielny ich metabolizmus,˙Ëinky na ûivÈ organizmy a toxicita. Vzhaeadom na uvedenÈ skutoËnosti je v s˙Ëasnosti nevy-hnutnÈ a st·le aktu·lne poznaù okrem celkovÈho obsahu ortuti vo vzorke aj jednotlivÈ formy l·tok v ktor˝ch sa ortuù nach·dza. Preto sa do analytickej praxe zaviedol pojem öpeci·cia. äpeci·cia nie je presne definovan· a autori si ju vysvetaeujṙ Ùzne. Ure 1,2 definuje öpeci·ciu ako (a) proces identifik·cie a kvantifik·cie rozdielnych, definovan˝ch öpÈcii, foriem a f·z prÌtomn˝ch v l·tke; resp. (b) popÌsanie mnoûstva a druhov prÌtomn˝ch l·tok ñ öpÈcii, foriem alebo f·z. äpÈcie, formy a f·zy s˙definovanÈ (i) funkËne, (ii) operaËne, alebo (iii) ako jednotlivÈ chemickÈ indivÌdu·. Florence 3 öpeciaËn˙anal˝zu definuje ako stanovenie koncentr·cie jednotliv˝ch fyzik·lno-chemick˝ch foriem prvku, ktor˝ch s˙Ëet tvorÌ celkovk oncentr·ciu prvku vo vzorke. Z analytickÈho haeadiska s˙e nvironment·lne zaujÌmavÈ zl˙Ëeniny ortuti a element·rna ortuù prevaûne definovanÈ nasledovne 4 : Hg 0 ; H , Hg 2+ ; CH 3 ñHgñX; CH 3 ñHgñCH 3 a inÈ. Na öpeci·ciu t˝chto l·tok sa pouûÌva viacero analytick˝ch metÛd. Jednou z t˝chto metÛd je vysoko˙Ëinn· kvapalinov· chromatografia (HPLC). Pre nÌzke koncentraËnÈ˙rovne obsahu ortuti vo vzork·ch ûivotnÈho prostredia (µg.l -1 ) je potrebn· jej vhodn· izol·cia pred separ·ciou a spojenie chromatografickej metÛdy s citliv˝mi detekËn˝mi systÈmami. Stanovenie ortuti a jej zl˙ËenÌn metÛdou HPLC Podaea spÙsobu separ·cie mÙûeme HPLC metÛdy rozdeliù do t˝chto skupÌn: ñ HPLC na reverzn˝ch f·zach, ñ chromatografick· separ·cia iÛnov˝ch p·rov, ñ ionexov· chromatografia, ñ micel·rna kvapalinov· chromatografia. Kr·tke charakteristiky t˝chto metÛd s˙uvedenÈ v tabuaeke I. Pre stanovenie ortuti a jej zl˙ËenÌn v ûivotnom prostredÌ je obyËajne potrebn· jej izol·cia. Ortuù a jej organickÈ formy sa silne viaûu s tio-, amino-a karboxy-skupinami. Tieto komple-xotvornÈ skupiny sa Ëasto nach·dzaj˙v prÌrodn˝ch matriciach (sediment, biologickÈ tkaniv·, krv, moË a pod.). Na rozbitie v‰zieb, ktor˝mi sa ortuù viaûe v matriciach, boli˙speönÈ vysk˙öanÈ halogÈnovodÌkovÈ kyseliny. Jeden z prv˝ch ötan-dardn˝ch postupov na izol·ciu CH 3 Hg + z prÌrodn˝ch matrÌc publikoval v roku 1969 vo svojich pr·cach Westˆˆ5 ,6 . S rÙznymi obmenami 4,7-14 sa tento postup˙speönÈ pouûÌva uû 30 rokov na stanovenie CH 3 Hg + (aj in˝ch organick˝ch zl˙ËenÌn ortuti) v ûivotnom prostredÌ. SpoloËnou Ërtou vöetk˝ch postupov odvoden˝ch od postupu Westˆˆje vyuûÌvanie halogÈnovodÌ-kov˝ch kyselÌn HX (HCl, HBr, HI), extrakcia CH 3 HgX kovalentnej zl˙Ëeniny do nepol·rneho rozp˙öùadla (benzÈn, toulÈn a inÈ) a reextrakcia Ëastice CH 3 Hg + do vodn˝ch roztokov anorganick˝ch a organick˝ch sÌru obsahuj˙cich zl˙ËenÌn. HlavnÈ modifik·cie postupu podaea Westˆˆv kombin·cii s HPLC anal˝zou sa s˙streÔuj˙na: ñ vynechanie kroku reextrakcie do benzÈnu, ñ nahr·dzanie klasickej extrakcie kvapalinañkvapalina in˝mi alternatÌvami extrakcie ñ vari·cie v zloûenÌ roztoku halogÈnovodÌkov˝ch kyselÌn, ñ vari·cie v zloûenÌ vodnej reextrakËnej f·zy. . 1 . H P L C n a r e v e r z n˝c h f · z a c h Stanovenie zl˙ËenÌn ortuti kvapalinovou chromatografiou s norm·lnym usporiadanÌm f·z 15 , bolo postupne vytlaËenÈ popul·rnejöou vysoko˙Ëinnou kvapalinovou chromatografiou na reverzn˝ch f·zach (RP HPLC). Ako mobilnÈ f·zy sa beûne pouûÌvaj˙zmesi pol·rnych hydroogranick˝ch rozp˙öùadiel s vodou (metanolñvoda resp. acetonitrilñvoda) 16,70 . ProblÈmy pri separ·cii iÛnov˝ch a nÌzkomolekulov˝ch nepol·rnych zl˙-ËenÌn (napr. CH 3 HgCl), ktorÈ slabo interaguj˙so stacion·rnou g 2 2+ Chem. Listy 94, 292 ñ 298 (2000) Refer·ty 292
fatcat:7zzrdyfevzcrtli33a46hadnr4