Rapporteren over de informatievoorziening

S. J. Hartjes
1992 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Het toenemende gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen bij de informatievoorziening heeft de behoefte doen ontstaan aan inzicht in de kwa liteit van de informatievoorziening. Vanuit het accountantsberoep is in het begin van de jaren zeventig de edp-audit ontstaan. Edp-auditors (naast accountants inmiddels in toenemende mate techneuten) zijn gespecialiseerd in het beoordelen van de kwaliteit van de informatie voorziening. Ten behoeve van hun opdrachtge vers rapporteren edp-auditors over
more » ... uditors over (aspecten van) de kwaliteit van de informatievoorziening bij de onderzochte organisaties. Het NIvRA heeft diverse geschriften gewijd aan het onderwerp geautomatiseerde informatie voorziening. In 1982 verscheen NIvRA-geschrift 26 (NIvRA, 1982) waarin richtlijnen werden gege ven voor het rapporteren over de kwaliteit (betrouwbaarheid en continuïteit) van de informa tievoorziening. In 1989 is NIvRA-geschrift 53 (NIvRA, 1989) ver schenen waarin nieuwe richtlijnen zijn opgeno men inzake onderzoeken naar de kwaliteit van de informatievoorziening. In dit artikel worden de nieuwe richtlijnen aan een kritische beschouwing onderworpen, met name ten aanzien van het aspect rapportering. Aller eerst wordt daartoe stilgestaan bij de doelgroep van de onderzoeken en de uit de onderzoeken voortvloeiende rapporten. Na een korte bespre king van de richtlijnen worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst, uitmondend in een voorstel voor een alternatieve wijze van rappor teren.
doi:10.5117/mab.66.13978 fatcat:uwlqgom24rb6rdxngvewhomlwi