Larenskte Sülük ‹nfestasyonuna Ba¤l› Hemoptizi Haemoptysis Caused by Leech Infiltration in Larynx

Ayperen Kundurac›o¤lu, Ifl›l Karasu, Arman Afrashi, Ayfle Özsöz, Aydan Çakan, Nimet Aksel, Dr Suat, Seren Gö¤üs, Hastal›klar› Ve, Cerrahisi E¤itim, Araflt›rma Hastanesi, Gö¤üs Hastal›klar› (+7 others)
unpublished
134 OLGU Sülük, üst solunum yollar›nda nadiren izlenen bir yabanc› cisimdir. Hirudina medicina ile kontamine kaynak suyuyla a¤›z y›kama sonras› hemoptizi geliflen olgumuz, nadir görülen bir durum oldu¤u için sunulmufltur. Solunum 2009;11(3): 134-136 Solunum Dergisi'ne www.solunum.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
fatcat:273tknt45zayleh54svbekinme