An Exploratory Study On The Reasons Of The Takeaway Customer Using E-intermediary For Food Ordering: Yemeksepeti.com Case Study

Melda Tomaş
2014 Journal of Internet Applications and Management  
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve İnternet'in yaygın olarak kullanılması bazı işletmelerin aracıları ortadan kaldırarak e-ticarete yönelmesine ve aynı zamanda bazı yeni e-aracı işletmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yiyecek ve içecek sektöründe paket servis sipariş hizmeti veren online yemek sipariş sistemleri e-aracılara örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, paket servis kullanıcılarının yemek siparişlerini, işletmeye doğrudan telefonla veya online olarak vermek
more » ... olarak vermek yerine online yemek sipariş sistemi kullanmalarının nedenlerini araştırmaktır. Araştırma deseninde birincil veri toplama yöntemi olarak nitel bir yöntem olan derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Örneklem amaçlı örneklemdir ve "yemeksepeti.com" üzerinden şimdiye kadar en az bir kere sipariş vermiş olan öğrenci veya çalışan 10 "yemeksepeti.com" kullanıcısı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Keşif odaklı ve açıklayıcı verileri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda katılımcıların online sipariş sistemini tercih nedenleri teknoloji faktörleri, alışveriş faktörleri, ürün faktörleri ve bireysel faktörler olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında katılımcıların ifadelerine dayanarak online yemek sipariş sistemi kullanımı nedenlerinde e-aracıya ve satıcıya güven faktörleri ön plana çıkmakta ve bu sistemler daha büyük şehirlerdense küçük şehirler için ve ulusal veya uluslararası zincirler yerine yerel yiyecek işletmeleri için daha önemli bir yere sahiptir. A number of companies have started to head for ecommerce after removing some intermediaries due to the latest advances in information technologies and widespread use of Internet, which ultimately causes some new eintermediaries to emerge. Online takeaway food ordering systems in food and drink industry are of great samples for those e-intermediaries. The aim of this study is to investigate the reasons why the takeaway service users order via online food ordering systems instead of ordering on the phone or through websites of restaurants. In our research design, in-depth interview was used as a primary qualitative data collection method. The purposive sampling was used in this study. Ten participants were interviewed. The participants involve students and employed people that had used the ordering system of yemeksepeti.com. Semi-structured interview questionairre was used in order to collect exploratory and explanatory data. As findings of the interviews, the reasons why the participants prefer online food ordering systems were classified as follows: technology factors, shopping factors, product factors and personal factors. As the consequences of the study, according to the statements of the participants the reasons of using online food ordering system are related with the concepts of trust to the intermediary and trust to the seller; and these systems may have a more important role in small cities than big cities and for small local restaurants than national or international restaurant chains. Anahtar Kelimeler: Online sipariş, online yemek sipariş sistemi, e-aracı, siber aracı, online aracı.
doi:10.5505/iuyd.2014.27247 fatcat:cfsffm7dsvan7bkonyaikkcwqa