Modeling and Simulation of Nonlinear Micro-electromechanical Circular Plate

Chin-Chia Liu, Cha'o-Kuang Chen
2013 Smart Science  
doi:10.1080/23080477.2013.11665587 fatcat:yfa7jf2lkrdtve4vbcjiu2ctji