The influence of selenium and deiodinases blockers on juvenile rats body weight

Svetlana Milanovic, Ivan Jovanovic, Jelena Bjelica, Srdjan Joksimovic, Srdjan Stefanovic, Magdalena Radovic, Danijela Kirovski, Olivera Valcic, Dragan Gvozdic
2014 Veterinarski Glasnik  
Se-PTU+IA-i 8. Se-PTU-IA+. Grupe sa oznakom (Se+) su bile selenadekvatne i dobijale su hranu koja je sadržala 0,334 mg Se/kg hrane. Grupe sa oznakom (Se-) su bile selendeficitne i dobijale su 0,031 mg mg Se/kg hrane. Kao blokatori dejodinaza su korišćeni propiltiouracil (PTU+) u dozi od 150 mg/L vode za piće i jopanoična kiselina (IA+) u dozi od 6 mg/100g t.m. intraperitonealno. Telesna masa oglednih pacova je merena svakih sedam dana. Nakon tri nedelje tretmana uzeti su uzorci krvi životinja
more » ... svih oglednih grupa i određivani su sledeći parametri: koncentracija selena u punoj krvi, tiroksin (T4), trijodtironin (T3) i tireostimulirajući hormon (TSH) u krvnoj plazmi. Analiza je pokazala da su jedinke iz grupe tretiranih sa PTU imale nižu telesnu masu u odnosu na kontrolnu, kao i nižu koncentraciju T3 i T4 u plazmi. Selendeficitni pacovi su nakon tri nedelje imali nižu prosečnu telesnu masu u odnosu na selenadekvatne, ali nisu uočene razlike u koncen-
doi:10.2298/vetgl1402003m fatcat:tgdltwffuzeprcfjf6qwshyz3i