Öğretim Elemanlarının Algılarına göre Psikolojik Güçlendirme ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FEYZA GÜN, TUĞBA TURABİK
2017 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının psikolojik güçlendirme ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, çalışma grubunu Türkiye'deki devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan 278 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak "Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği" ile "Psikolojik Güçlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının psikolojik güçlendirme ile
more » ... endirme ile örgütsel özdeşleşme algıları arasındaki ilişkinin orta düzeyde olduğu, öğretim elemanlarının psikolojik güçlendirmeye ilişkin algılarının örgütsel özdeşleşme düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve psikolojik güçlendirme algısının, örgütsel özdeşleşmedeki değişkenliğin %33'ünü açıkladığı belirlenmiştir. Abstract: The purpose of the present study is to examine the relationship between psychological empowerment and organizational identification according to the perceptions of academic staff. The study, designed as a correlational research, has a total of 278 academic staff working in state universities located in different states in Turkey. As data collection tools, the "Psychological Empowerment Scale" and the "Organizational Identification Scale" were used. The findings revealed that there is a moderate relationship between psychological empowerment perceptions and organizational identification levels of academic staff, and the psychological empowerment perceptions of academic staff are statistically significant predictor of their organizational identification level, and the overall psychological empowerment perceptions of the participants explain 33 % of the variance in organizational identification levels of them.
doi:10.17860/mersinefd.297669 fatcat:thoslapzabexrh5ufc5lhcp3rq