Microbial Biodegradation of Heavy Metals [article]

Ali Mohammadi
2019 Figshare  
نگرانی در مورد آلودگی فلزات سنگین با توجه به اثرات مضری که بر سلامت انسانها و محیط زیست میگذارد، رو به رشد است، اما این اثرات که ناشی از فرآیند استخراج معادن، متالورژی و دیگر صنایع شیمیایی میباشند ، اجتناب ناپذیر اند. به همین دلیل ما باید به راه های مناسبی برای کاهش / حذف اثرات سمی آنها از سایت های آلوده بیاندیشیم. اگرچه روشهای زیادی برای تیمار این سایت های آلوده وجود دارد، اما زیست پالایی محیط آلوده در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چرا که اکثر فن آوری های متعارف برای پاک سازی محیط
more » ... ش از حد پر هزینه هستند و می توانند باعث ایجاد اختلال در محیط زیست آسیب دیده شوند. زیست پالایی روشی دوست دار محیط زیست است و جایگزین قابل قبولی در مقایسه با استفاده از روش های فیزیکی شیمیایی رایج برای تخریب فلز است. زیست پالایی فرآیندی است که در آن میکروارگانیسم ها برای تبدیل مواد سمی مضر به ترکیبات کمتر یا غیر سمی استفاده می شوند. در این مقاله ما در حال تلاش برای توصیف توانایی میکروارگانیسم ها در سم زدایی از فلزات سنگین هستیم.همچنین در پایان این مطالعه نشان میدهیم که اگرچه میکروب ها می توانند در هر محل آلوده با فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرند اما ویژگی های محیطی نیز باید در مورد روش های مورد استفاده ما مورد توجه قرار گیرد تا زیست پالایی کارایی بالایی داشته باشد.Heavy metal pollution has become a growing concern due to the harmful effects on people's life and the environment but these effects are inevitable because of mining, metallurgic processes and other chemical industries. Therefor we should think of proper ways to reduce/remove their toxic effects from the contaminant sites. Although there are lots of ways to cure these contaminant sites with, bioremediation is standing out because the majority of conventional technologies are too costly to implement and further can cause disturbance to already damaged environment. Bioremediation is eco-friendly and it's a viable alternative in comparison with the use of costly conventional physiochemical methods for metal decontamination. https://figshare.com/s/fa3152f428552e778dcf10.6084/m9.figshare.9762986
doi:10.6084/m9.figshare.9762986 fatcat:prmey66o5rg3fizol6ma647k4u