Diffusion disorder in liver cirrhosis

Djordje Culafic, Mirjana Perisic, Predrag Rebic
2002 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
1. Институт за дигестивне болести Клиничког центра Србије, Београд; 2. Институт за плућне болести и туберкулозу Клиничког центра Србије КРAТAК СAДРЖAЈ: Патогенетски механизми за смањење дифузионог капацитета гасова у плућима у току хро ничних обољења јетре су вишеструки, укључујући вентилационо перфузиони дисбаланс у плућима, дифузне ин терстицијумске болести плућа и редуковано транзитно време еритроцита у хиперперфундованим подручјима плућа. У нашој студији мерили смо колико неадекватна
more » ... неадекватна перфузија плућа и интрапулмонална васкуларна дилата ција утичу на настанак поремећаја дифузије гасова у плућима у цирози јетре. Испитивано је 50 болесника с ци розом јетре у периоду 1997 2000. године. У одређивању степена инсуфицијенције јетре користили смо опште прихваћену Чајлдову (Child) класификацију у три стадијума (А, B и C). Тестови функциje плућa су обухватили ана лизу респирационих гасова у артеријској крви, тестове вентилације плућа и мерење параметара дифузије гасо ва у плућима. Трансфер фактор гасова у плућима (TL co ) био је снижен код 27 (54 посто) болесника, а такође сни жен коефицијент трансфер фактора плућа (К со ) код 33 (66 посто) болесника. Рестрикционе вентилационе смет ње у плућима откривене су код 14 (28 посто) болесника. Смањен дифузиони капацитет плућа за угљен моноксид је веома чест функциони поремећај у цирози јетре. Диспропорционо више снижен трансфер фактор плућа у од носу на рестриктивне вентилационе поремећаје указује да је поремећај дифузије гасова у плућима превасходно условљен неадекватном перфузијом плућа. Кључне речи: цироза јетре, трансфер фактор плућа, поремећај дифузије гасова у плућима. (СРП АРХ ЦЕЛОК ЛЕК). УВОД He постоји јединствено мишљење о патогенези и инциденцији поремећаја дифузије гасова у плућима у обољењима јетре. Сматра се да су механизми патогенезе одговорни за смањен дифузиони капацитет плућа у хроничним обољењима јетре вишеструки, укључујући вентилационо-перфузиони дисбаланс, дифузне болести интерстицијума плућа и редуковано транзитно време еритроцита у капиларима хиперперфундованих подручја плућа [1]. Значај поремећене дифузије гасова у настанку хипоксемије код болесника с хроничним обољењем јетре први су истакли Ђеновези (Genovesi) и сарадници 1976. године [2]. Функционим тестовима плућа регистровали су нормалне волумене плућа, знатну редукцију дифузионог капацитета плућа за угљенмоноксид, хипоксемију (РаО 2 = 6,5 kPа) и фракцију десно-левог шанта крви од 33 посто минутног волумена срца (процењена методом удисања чистог кисеоника). У приказаном случају ови аутори су указали на дискрепанцију између величине фракције шанта крви и степена хипоксемије, што објашњавају порастом дифузије молекула кисеоника у дилатисаним крвним судовима плућа током удисања чистог кисеоника. У новијим студијама, у којима је проучаван одговор на удисање чистог кисеоника, код болесника с цирозом јетре и портном хипертензијом потврђена су првобитна схватања Ђеновезија и сарадника, а описана појава је названа "дифузионо-перфузиони дефект" или "алвеолно-капиларни дисеквилибријум кисеоника" [3]. У нормалним плућима ваздух је одвојен од еритроцита низом мембрана укупне дебљине мање од 1 µm. Транзитно време еритроцита при проласку кроз сегмент капилара крвотока плућа током мировања приближно износи 0,7-0,9 секунди. Еритроцити уз зид крвног суда, близу мембране алвеола, брзо се сатуришу кисеоником током дифузије, за разлику од еритроцита у средишту крвног суда, који примају кисеоник спорије. Уколико су капиларни крвни судови дилатисанији ова разлика у сатурацији еритроцита кисеоником постаје знатно израженија. Удисањем стопроцентног кисеоника парцијални притисак кисеоника у алвеолама постаје висок и достиже приближно 88 кРа. Високом концентрацијом инхалисаног кисеоника успоставља се адекватна дифузија молекула кисеоника кроз дилатисане плућне крвне судове, што доводи до боље оксигенације хемоглобина и пораста парцијалног притиска кисеоника у крви [4] (Схема 1). ЦИЉ РAДA У нашој студији желели смо да испитамо колико неадекватна перфузија плућа и дилатација крвних су-СХЕМA 1. Дилатација крвних судова у плућима у хепатопул моналном синдрому SCHEME 1. Intrapulmonary vascular dilatation in hepatopul monary syndrome Normal blood vessels (Room air) Алвеола Alveole Нормални крвни судови (Собни ваздух) Дилатирани крвни судови (Собни ваздух) Дилатирани крвни судови (100% O 2 ) Алвеола Alveole Алвеола Alveole Dilated blood vessels (Room air) Dilated blood vessels (100% O 2 )
doi:10.2298/sarh0204068c pmid:12154517 fatcat:gpua2lvkjvgi3dfym6g54bqiby