Faktoriai, formavę religinę (katalikiškąją) tapatybę: Latgalos pavyzdys istoriniame kontekste

Vladislavs Malahovskis
2017 LOGOS  
The ethnographic region of eastern Latvia is Latgale. This region has a number of features that differentiate it from the rest of Latvia: 1) the dominance of Catholic faith (as opposed to Lutheranism in the rest of Latvia); 2) the linguistic peculiarities of the Latgallians, and 3) the mixed ethnic composition of the population (the presence of Russian and Polish culture must be noted especially). Latgale historically has had several parallels and points of connection with Lithuania. The aim of
more » ... thuania. The aim of the present article is to reveal the peculiarities of the Catholic identity in Latgale from the historical perspective. The article describes the following Catholic identity-related issues: 1) the issue of Counter-Reformation and conversion; 2) the influence of the Catholic Church on cultural and social-political processes; 3) the prevalence of Catholic identity over the ethnic one; 4) the commemorative graveyard meeting. SANTRAUKA Rytų Latvijos regionas -Latgala. Šis regionas turi bruožų, kuriais išsiskiria Latvijoje: 1) dominuoja katalikybė (Latvijoje vyrauja liuteronizmas); 2) latgaliečių kalba savita; 3) gyventojų etninė sudėtis mišri (ypač minėtinos rusų ir lenkų tautinės bendrijos bei jų kultūrų įtaka). Latgala turi istorinių paralelių ir sąsajų su Lietuva. Straipsnio tikslą -atskleisti katalikiškosios tapatybės bruožus istorinėje perspektyvoje -lėmė pasirinktų klausimų turinio apibrėžtis. Straipsnyje analizuojami šie su katalikiškąja tapatybe susiję klausimai: 1) katalikybės atgaivinimas ir religinė konversija; 2) Katalikų Bažnyčios įtaka kultūriniams ir socialiniams politiniams procesams; 3) katalikiškosios tapatybės dominavimas etninės savimonės atžvilgiu; 4) kapinių švenčių tradicija. KultŪra 133 LOGOS 91 2017 BALANDIS • BIRŽELIS
doi:10.24101/logos.2017.34 fatcat:mngmy6jy5zafjpzacbtcfkpqwu