Structural features of linguistic terms "Initial Grammar of the Ukrainian Language" (1918) by О. Kurylo

Iryna KOZELKO
2021 Humanities science current issues  
Ірина КОЗЕЛКО, orcid.org/0000-0002-4533-7868 кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Львів, Україна) imatushchak@ukr.net СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ «ПОЧАТКОВОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» (1918 р.) О. КУРИЛО У статті розглянуто лінгвістичні терміни, якими О. Курило послуговується у «Початковій граматиці української мови» (1918 р.). Актуальним є дослідження структурних
more » ... остей лінгвістичних термінів граматики О. Курило. Мета роботи полягає у виявленні структурних особливостей лінгвістичних термінів у О. Курило, а також цінності даної граматики для шкільної освіти. Доведено, що терміносистема О. Курило формувалася під впливом граматичної думки початку ХХ ст. Наголосимо, що вивчення лінгвістичної термінології, а саме терміносистеми постаті, є необхідним завданням термінографів. Для опрацювання лінгвістичної термінології в українській мові прийнято залучати статистичний та аналітичний методи. «Початкова граматика української мови» репрезентує термінотворчі ідеї, над якими працювали на теренах Великої України. Підсумуємо, що термінологічна діяльність О. Курило є невід'ємною складовою частиною термінотворчого процесу початку ХХ ст. Заслуга авторки полягає в опрацюванні теорії фонетики, морфології, синтаксису, звідси постають лінгвістичні терміни фонетики та граматики. Низку цих термінів учена розробляла для доступного засвоєння учнями. У праці виокремлено фонетичні, морфологічні та синтаксичні терміни. За структурним співвідношенням ці терміни є синтетичними й аналітичними у праці О. Курило. Установлено домінування аналітичного термінотворення. Усі лінгвістичні терміни О. Курило поділяються на: однослівні терміни, двослівні терміни, трислівні та багатослівні терміносполуки. Терміни, що їх розробляла та вдосконалювала О. Курило, функціонували у межах філологічного знання. Зафіксовано терміни-новотвори, які увійшли до складу вітчизняної термінолексики з фонетики та граматики. Терміни, що їх уживає О. Курило у «Початковій граматиці української мови», виступають науковими поняттями філології. Чимало лінгвістичних термінів збереглися й досі. Ключові слова: лінгвістичний термін, лінгвістична терміносистема О. Курило, «Початкова граматика української мови», початок ХХ століття. Козелко І. Структурні особливості лінгвістичних термінів «Початкової граматики української мови»... Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 39, том 2, 2021 78 Мовознавство. Лiтературознавство The terms developed and improved by O. Kurylo functioned within the limits of philological knowledge. The terms of the novelty, which became part of the domestic terminology of phonetics and grammar, are recorded. The terms used by O. Kurylo in the «Initial Grammar of the Ukrainian Language» are scientific concepts of philology. Many linguistic terms have survived to this day. Key words: linguistic term, linguistic terminology system of O. Kurylo, «Initial grammar of the Ukrainian language», the beginning of the XX century.
doi:10.24919/2308-4863/39-2-13 fatcat:fw5zmeafovauplzgpsi4vshdyy