Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 10

Badminton Sporu, Yapan Üniversite Öğrencilerinin, Boş Zaman, Etkinliklerine Katilim, Motivasyonlarinin İncelenmesi, Anahtar Kelimeler, Badminton, Boş Zaman, Motivasyon
2016 Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences   unpublished
This study was done with the aim of analysis of the involvement motivation in leisure time activities of students participating in Badminton interuniversity competitions according to some variables.The universe of the study is athletes participating in Badminton interuniversity competitions in 2015. The sample group of the study is 375 athletes. Leisure time Motivation Scale was used in order to determine the athletes' involvement motivation in leisure time activities. The statistical analysis
more » ... atistical analysis of the data obtained in the study was done with SPSS 22.0 software package. Cronbach's alpha coefficient which is used for testing the internal consistency was regarded to test the reliability of the scale. The factor analysis was used for testing the validity of the scale. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test for two independent samples, ANOVA and Bonferroni multiple comparison tests for the comparison of more than two independent groups were used for the evaluation of the data. The results of the study are that the majority of those surveyed are women and students studying in Physical Education and Sports Department mostly do Badminton sport and the average age is at most 17-19 age range and there was no significant difference between gender and department the athletes study in with the leisure time scale and there was a significant difference among age,external arrangement and amotivation with lower dimension of the leisure time scale. ÖZET Bu çalışma üniversiteler arası Badminton müsabakalarına katılan öğrencilerin boş zaman etkinliklerine katılım motivasyonlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2015 yılı üniversiteler arası badminton müsabakasına katılan sporcular, örneklem grubunu ise 375 sporcu oluşturmaktadır. Sporcuların boş zaman etkinliklerine katılım motivasyonlarını belirlemek amacı ile Boş Zaman Motivasyon Ölçeği (BMÖ) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin SPSS 22.0 paket programı ile istatistiksel analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için içsel tutarlılığı sınamada kullanılan Cronbach Alfa değerine bakılmış, ölçeğin geçerliliğini test etmek için ise faktör analizi yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, iki bağımsız gruplar için t-testi ve İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında ANOVA ve Bonferroni çoklu karşılaştırma testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılanların çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu, çoğunlukla Beden Eğitimi ve Spor bölümleri öğrencilerinin Badminton sporu yaptığı, yaş ortalaması en fazla 17-19 yaş aralığında olduğu, Boş Zaman Motivasyon ölçeği ile cinsiyet ve okudukları bölümlere göre anlamlı fark olmadığı, yaşları ile Boş Zaman Motivasyon ölçeği alt boyutlarından motivasyonsuzluk ve dışsal düzenleme arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.
fatcat:u4nunwezcrghrfk5aos4ezu4zu