USE OF THE METHOD OF CHOOSING AN ARMOR ELEMENT BASED ON AN INTEGRAL INDICATOR OF PROPERTIES AND CRITERION OF MINIMUM VALUE

S. Horielyshev, D. Bаulin, V. Коzlоv, I. Sydorenko, S. Manzhura
2020 Integrated Technologies and Energy Saving  
Ключові слова: бронеелемент, бронестійкість, метод вибору, експертне оцінювання, об'єкт порівняння, шкала порядку, інтегральний показник, критерій мінімуму вартості. Постановка проблеми. Вибір зразку бронеелементу з безліч існуючих різноманітних матеріалів і пропозицій є складним завданням. Необхідність оцінювання величезної кількості не зв'язаних між собою властивостей і характеристик бронематеріалів ускладнює процес прийняття рішення. Доводиться оцінювати їх властивості окремо і потім
more » ... емо і потім проводити вибір з урахуванням важливості характеристик. Такий підхід не повною мірою відображає правильність вибору. В даний час відсутні рекомендації та пропозиції щодо комплексного вибору матеріалів для виготовлення засобів бронезахисту (ЗБ) і значне місце займає суб'єктивний підхід до вирішення цієї проблеми. Тому, актуальною завдачею є розробка науково-методичного апарату, за допомогою якого з'явиться можливість порівняти і оцінити різні властивості і характеристики бронематеріалів і привести їх до єдиного інтегрального показника. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий підхід до вирішення завдань, пов'язаних із загальним забезпеченням якості в будь-якій предметній області проводиться відповідно до вимог міжнародних стандартів і ґрунтується на застосуванні методів кваліметрії, яка вивчає процеси кількісного оцінювання якості об'єктів порівняння (ОП) [1-3]. Серед властивостей ОП є такі, що характеризуються чисельними показниками і підлягають звичайному вимірюванню, і такі, що є якісними і можуть бути оцінені у чисельному вигляді лише експертним методом [4] [5] [6][7]. Основною процедурою експертного оцінювання є встановлення рис подібності або відмінності [4, 8, 9] з використанням шкал якісних ознак, зазвичай, шкали порядку (ШП). Для упорядкування (ранжирування, класифікації) ОП за певними ознаками, коли мова йде про дані так званої нечислової природи, для яких недостатня узгодженість ОП за одним із вимірів і малий обсяг вихідної вибірки не дає можливості отримати очікуваний результат [10, 11], використовують коефіцієнт кореляції Пірсона для шкал відношень, інтервалів та абсолютної (кількісної) шкали, рангову кореляцію Спірмена або Кендалла та інші -для шкали порядку [12]. Відомо, що вибір одного об'єкта (продукту, виробу, процесу, послуг тощо) із декількох виконується зазвичай шляхом його порівняння зі зразком (базовим об'єктом (БО)) або об'єктів порівняння (ОП) між собою [1,3,13, 14] . Різноманітність шкал, що використовують для експертного оцінювання якості
doi:10.20998/2078-5364.2020.2.04 fatcat:smfg2vvhjbaddiwmdh3lbb6ckm