Transactions

Yutaka Yoshida, Koichi Nakazawa, Nao Uyei, Toyokichi Kitasawa, Tohru Takahashi, Fumihiko Sato, Hidenobu Kawahata, Fukujiro Fujikawa, Shinichi Shimamura, Keinosuke Tarui
1941 Yakugaku zasshi  
doi:10.1248/yakushi1881.61.5_69 fatcat:lrywzctaabb2dmpont7hvnotrm