JOURNAL OF MMP MODERN MANAGEMENT PROCESS Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami Pod redakcją / Edited By MMP MODERN MANAGEMENT PROCESS Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami

Krzysztof Woźniak
2017 unpublished
REDAKCJA / EDITORIAL TEAM Redaktorzy wydania / Issue Editor: Krzysztof WOŹNIAK Korekta językowa / Proofreading: Karolina ORZEŁ, Magdalena TYRAŃSKA Projekt okładki i skład / Cover and DTP: Michał GOLARZ, Magdalena TYRAŃSKA Wszystkie artykuły są poddane podwójnie ślepej recenzji a streszczenia są indeksowane w międzynarodowych bazach danych, m.in. BazEkon, CEJSH. All articles are double-blind peer-reviewed and their summaries are abstracted in international databases, including BazEkon, CEJSH.
more » ... BazEkon, CEJSH. WERSJA ORYGINALNA / ORIGINAL VERSION Wersja online jest wersją oryginalną / Online journal is the primary and reference version.
fatcat:yry4e4a27fhvjoisfogqvijo7i