MANAGEMENT TOOLS OF SYSTEM-INTEGRATED ENTERPRISE DEVELOPMENT MANAGEMENT
УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМНО-ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Volodymyr Filippov, Odessa National Polytechnic University
2020 Economic journal Odessa polytechnic university  
Філіппов В.Ю. Управлінський інструментарій системно-інтегрованого управління розвитком підприємництва. Науково-методична стаття. Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва сталого розвитку -це управління новим об'єктом, яким є нове соціально-економічне явище -підприємництво сталого розвитку, що наразі народжується. Під підприємництвом сталого розвитку розуміється підприємництво, спрямоване на досягнення цілей сталого розвитку на рівні їх завдань у процесі здійснення власної
more » ... мницької діяльності. Це -новий тип підприємництва, для якого цілі сталого розвитку перетворяться на природні, без яких воно себе не уявлятиме. Його підприємницькі ідеї, очікування, підприємницька поведінка і підприємницька діяльність відрізняються від традиційного індустріального та постіндустріального підприємництва. Для системно-інтегрованого управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку механізми колаборації та структурного підприємництва потребують свого розроблення, що в інформаційно-інноваційній економіці потрібно інтегрувати з інноваціями та діджитал-інструментами. Ключові слова: управлінський інструментарій, системно-інтегроване управління, розвиток, підприємництво, сталий розвиток, інструментарій, інформаційно-інноваційна, економіка. Filippov V. Y. Management tools of system-integrated enterprise development management. Scientific and methodical article System-integrated management of sustainable development entrepreneurship is the management of a new object, which is a new socio-economic phenomenon -sustainable development entrepreneurship, which is currently being born. Entrepreneurship of sustainable development means entrepreneurship aimed at achieving the goals of sustainable development at the level of their tasks in the process of carrying out their own business activities. This is a new type of entrepreneurship, for which the goals of sustainable development will become natural, without which it will not be able to imagine. His entrepreneurial ideas, expectations, entrepreneurial behavior and entrepreneurial activities differ from traditional industrial and post-industrial entrepreneurship. For system-integrated management of business development according to the imperatives of sustainable development, the mechanisms of collaboration and structural entrepreneurship need to be developed, which in the information-innovation economy must be integrated with innovations and digital tools.
doi:10.15276/ej.01.2020.8 fatcat:j35zvluvlnagblnjeiabkej4qy