The characteristics of those who came to HIV testing in action free trials of City Institute of Public Health
Karakteristike populacije testirane na HIV u akciji besplatnog testiranja u Gradskom zavodu za javno zdravlje

Slavica Maris, Andrea Uzelac-Škorić, Zorica Vidaković, Biljana Begović-Vuksanović, Ivana Begović-Lazarević
2013 Zdravstvena zastita  
Стручни и научни радови 1 Др Славица Марис, Градски завод за јавно здравље, Београд. 2 Др Андреа Узелац-Шкорић, Градски завод за јавно здравље, Београд. 3 Др Зорица Видаковић, Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула, Београд. 4 Др Биљана Беговић-Вуксановић, Градски завод за јавно здравље, Београд. 5 Др Ивана Беговић-Лазаревић, Градски завод за јавно здравље, Београд Сажетак Овај рад представља анализу кара ктеристика испитаника који су долазили на тестирање на ХИВ, у акцији бесплатног те
more » ... бесплатног те стирања у Градском заводу за јавно здра вље у периоду од 6. до 17. децембра 2001. године. Акција је трајала 11 дана и укупно је тестирано 707 особа, а за ову анализу узети су подаци из свих 707 анкета. Као инструмент истраживања кори шћен је епидемиолошки упитник, који су испи таници попуњавали анонимно. Анализа је извршена по свим пара метрима из анкетног упитника, методом дескрипције и одговарајућим стати сти чким тестовима. Од општих карактеристика анали зи рани су: пол, године старости, занимање и брачно стање. Од специфичних карактеристика ана ли зиране су: узраст у коме се почело са сексуално активним животом, разлози до ласка на тестирање и да ли долазе први пут или су тест понављали више пута, процена сопственог ризика од ХИВ инфекције, про цена сопственог знања о ХИВу/сиди и про цена објективног знања испитаника на основу одговора на питања која се односе на путеве преношења ХИВа. Кључне речи: ХИВ, сида, тестирање. Summary This research presents an analysis of the characteristics of those who came to HIV testing in action free trials of City Institute of Public Health in the period from 6 to 17 December 2001. The testing lasted for 11 days and a total of 707 persons were tested, and for this analysis we used the data from all 707 surveys. As a research instrument, epidemiological questionnaire was used, which respondents filled out anonymously. The analysis was performed on all parameters of the questionnaire and the method of description and appropriate statistical tests were used. Of the general characteristics, age, sex, occupation and marital status were analyzed. Of the specific characteristics, the following were analyzed: at what age they began with a sexually active life, reasons for joining the testing and whether it was the first time or they repeat the test several times, the assessment of their own risk of HIV infection, the assessment of their own knowledge about HIV/AIDS and objective assessment, knowledge of respondents on the basis of answers to questions relating to the ways of HIV transmission.
doi:10.5937/zz1304056m fatcat:o7cyv7q5zvcpvot6afuga5u7ri