‫شیرین‬ ‫آب‬ ‫میگوی‬ ‫شاه‬ ‫جمعیت‬ ‫ژنتیکی‬ ‫ساختار‬ ‫بررسی‬ (Astacus leptodactylus) ‫ردیف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫مناطق‬ ‫کنترل‬ ‫منطقه‬ ‫یابی‬ DNA ‫میتوکندریایی‬ ‫خلق‬ ‫خوش‬ ‫مجیدرضا‬ 1 *

unpublished
fatcat:efw6nqqr3jdhxggt65bl7rc5ka