Features of development and application of alternative methods for solving disputes of subjects of economic activity in Ukraine

Oksana Shevchuk, Ternopil National Economic University, Iryna Tesliuk, Ternopil National Economic University
2018 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право. ISSN 2524-0129. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 3 (15). 2018 р. 77 УДК 346.91 Оксана Шевчук, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету Ірина Теслюк, магістр другого року навчання юридичного факультету Тернопільського національного
more » ... університету ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ Досліджен особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення господарськоправових спорів та перспектив їх застосування в Україні. Ключові слова: медіація; господарсько-правовий спір; альтернативні способи вирішення спорів; примирні процедури. Шевчук О., Теслюк І. Особенности развития и применения альтернативных способов разрешения споров субъектов хозяйствования в Украине Исследованы особенности развития и применения альтернативных способов решения хозяйственноправовых споров и перспектив их применения в Украине. Ключевые слова: медиация; хозяйственно-правовой спор; альтернативные способы разрешения споров; примирительные процедуры. Shevchuk O., Teslyuk I. Features of development and application of alternative methods for solving disputes of subjects of economic activity in ukraine The article is devoted to the study of the peculiarities of the development and application of alternative methods of solving economic -legal disputes and prospects of their application in Ukraine.
doi:10.35774/app2018.03.077 fatcat:plv7sao6p5bbzolmur22oqvp7u