O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych = On the need for a New National Atlas of Poland and other comprehensive cartographic elaborations of nationwide reach

Przemysław Śleszyński
2011 Przegląd Geograficzny  
O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych kompleksowych opracowań kartograficznych * On the need for a new National Atlas of Poland and other comprehensive cartographic elaborations of nationwide reach PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55; psleszyn@twarda.pan.pl Zarys treści. W artykule przedstawiono krytyczną ocenę obecnego stanu zaawansowania kompleksowych, ogólnokrajowych opracowań
more » ... jowych opracowań kartograficznych. Odczuwa się brak projektów z tego zakresu, a dotychczasowe dzieła, w postaci zwłaszcza atlasu narodowego, znacznie się zdezaktualizowały. Równocześnie rośnie zapotrzebowanie na uporządkowaną i wiarygodną wiedzę o zróżnicowaniach i procesach przestrzennych, przyrasta też zakres i ilość danych, które mogłyby być wykorzystane w kartografii atlasowej. W tej sytuacji proponuje się podjęcie prac nad dwoma projektami: nowego Narodowego Atlasu Polski na stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018) oraz bardziej ukierunkowanego na zapotrzebowanie praktyczne Atlasu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Oprócz oczywistych walorów naukowo-informacyjnych, praktycznych, edukacyjnych i metodycznych, obydwa projekty przyczyniłyby się do wzrostu integracji badań geograficznych i środowiska geografów, także z innymi dyscyplinami naukowymi. Słowa kluczowe: kartografia atlasowa, atlas narodowy, Polska. Rozwój nauk o informacji przestrzennej Stwierdzenie, że czasy współczesne cechuje rozkwit cywilizacji informacyjnej, jest tyleż prawdziwe, ile banalne. Nie ma już chyba dziedziny życia, której rozwój nie zależałby od dostępu do aktualnej, zweryfikowanej i rzetelnej informacji. Nie inaczej jest z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technik gromadzenia i przetwarzania informacji przestrzennej rodzą się niespotykane dotychczas możliwości rozwoju narzędzi diagnostycznych, analitycznych i prognostycznych. Ma to niebagatelne znaczenie w zarządzaniu strategicznym i administracji, ponieważ ocenia się, że nawet 80% informacji zawartej w różnego rodzaju rejestrach ma charakter stricte przestrzenny lub możliwa jest w tych przypadkach identyfikacja geograficzna. D Y S K U S J A * Tekst o podobnej treści ukazuje się równocześnie w IV tomie Przeglądu Urbanistycznego.
doi:10.7163/przg.2011.4.6 fatcat:xzm7kozt2fdbbmnawjkm7kr4gi