Αποτίμηση της απόδοσης μικροαισθητήρων ποιότητας αέρα βάσει δοκιμών πεδίου σε αστικό περιβάλλον

Σμαράγδα Νικολάου Σαραντούδα
2019
Τα αιωρούμενα σωματίδια (σωματιδιακή ύλη-Particulate Matter-PM) είναι ένας ρυπαντής που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, ιδιαίτερα σε προαστιακές και αγροτικές περιοχές όπου η πυκνότητα των σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα δεν είναι υψηλή. Σε τέτοιου είδους περιοχές οι στρατηγικές επιστήμης των πολιτών μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία χρήσιμα για την ευαισθητοποίηση, ωστόσο οι τεχνολογίες των αισθητήρων πρέπει να επικυρωθούν πριν από την κοινοποίηση των δεδομένων των αισθητήρων
more » ... κοινό. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον έλεγχο των επιδόσεων ειδικών συσκευών ανίχνευσης αιωρούμενων σωματιδίων χαμηλού κόστους, τους οπτικούς μετρητές σωματιδίων (Airbeams), σε συνθήκες πεδίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα project το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Έρευνας Υδάτων της Βαρκελώνης -Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), Barcelona, Spain- , προκειμένου να εξετασθεί αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αισθητήρες χαμηλού κόστους για σταθερή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους σχολικών μονάδων. Για το σκοπό αυτό γίνεται στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων του αισθητήρα, τα οποία προέκυψαν αφού προηγήθηκε πρώτα περίοδος δοκιμής και βαθμονόμησης, καθώς και σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα δεδομένα από όργανο αναφοράς, στην περιοχή του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι τα συστήματα αυτά δεν μπορούν να είναι το ίδιο αποδοτικά σε περιπτώσεις ενός επεισοδίου ρύπανσης ή για τη σταθερή παρακολούθηση μιας περιοχής (μεγάλες χρονοσειρές). Ωστόσο, οι μετρήσεις των συστημάτων χαμηλού κόστους, είναι δυνατό με τη χρήση των κατάλληλων αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης, να πλησιάσουν την απόδοση των οργάνων αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, τα συστήματα χαμηλού κόστους μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία χρήσιμα για την ευαισθητοποίηση μέσω των στρατηγικών επιστήμης των πολιτών.
doi:10.26262/heal.auth.ir.310298 fatcat:sosbxxcpgrcqbbqness5jdgqnq