10.5937/kultura1443103k = World and truth of literature: Camus urging reconciliation

Predrag Krstic
2014 Kultura  
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град Са же так:Чла нак на сто ји да Ка ми је ву ви зи ју "ис пра вље ног ства ра ња", с јед не стра не, мо ти ва ци о но си ту и ра у књи жев но и де о ло шке кон тро вер зе ње го вог до ба, а с дру ге, ука же на ње но те о риј ско оправ да ње и естет ско пот кре пље ње осла ња ју ћи се на, си сте мат ски не у о бли че не али број не и екс пли цит не, ре флек си је ау то ра о ста ту су књи жев но сти и уло
more » ... и умет нич ке прак се. За кљу чу је се да је на из глед ко ле бљи ва Ка ми је ва по зи ци ја про из вод све сне од лу кеи ње ног спро во ђе ња -да је пре вас ход ни за да так умет ни ка да, у про тив ста ву пре ма пре врат нич ким док три на ма спа со но сног ре ше ња, сво јом бун тов ном на ја вом об зир ног пре по ро да у име прав де и ле по те, раз у ме ва и ства ра лач ки све до чи про тив реч ја вла сти тог вре ме на и за го ва ра њи хо во, мо жда и не до глед но, по ми ре ње. Кључ не ре чи: Ка ми, по ми ре ње, умет ност, исти на, ства ра ње, пре по род "Небихмо раопи са ти:" 1 -пи ше,да кле,Ка ми(Ca mus)1942. gодине -"да је сви јет био ја сан, умјет ност то не би би ла,
doi:10.5937/kultura1443103k fatcat:xmc4ozyrtnezzd2b4trpgzvpgy