Design of the laboratory bench for a hydrovolumetric-mechanical transmission of the tracked tractor

Nikolay Mittsel
2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Представлено квазістатичні характеристики робо ти двопотокових гідрооб'ємномеханічних трансмі сій (ГОМТ), що реалізуються в лабораторному стен ді ГОМТ гусеничного трактору. Конструкція стенду дозволяє проводити дослідження схем ГОМТ типу з диференціалом «на виході», з диференціалом «на вході» як колісних, так і гусеничних машин. Схемне рішення стенду дає змогу моделювати роботу гідрооб'ємного механізму повороту та встановити ефективність сис теми рекуперації паразитної потужності, що цирку лює
more » ... ості, що цирку лює в замкнутому контурі ГОМТ Ключові слова: трактор, трансмісія, лаборатор ний стенд, планетарний механізм, циркуляція потуж ності, гідрооб'ємний механізму повороту Представлены квазистатические характеристи ки работы двухпоточных гидрообъемномеханических трансмиссий (ГОМТ), реализуемые в лабораторном стенде ГОМТ гусеничного трактора. Конструкция стенда позволяет проводить исследования схем ГОМТ типа с дифференциалом «на выходе», с дифферен циалом «на входе» как колесных, так и гусеничных машин. Схемное решение стенда позволяет модели ровать работу гидрообъемного механизма поворота и установить эффективность системы рекуперации паразитной мощности, циркулирующей в замкнутом контуре ГОМТ Ключевые слова: трактор, трансмиссия, лабора торный стенд, планетарный механизм, циркуляция мощности, гидрообъемный механизм поворота
doi:10.15587/1729-4061.2018.126548 fatcat:6yp4qb5pyfadxaxzwbbe3gfqsm