Utwory fotograficzne w regulacjach prawa autorskiego od czasów II Rzeczypospolitej do chwili obecnej. Analiza prawnoporównawcza

Łukasz Pers
2019 Studenckie Zeszyty Naukowe  
<p>Tematem niniejszego artykułu jest analiza regulacji prawa autorskiego dotyczących utworów fotograficznych, na tle historycznym. Pierwszą ustawą normującą sytuację prawną fotografii była ustawa z dnia 29 marca 1926 roku o prawie autorskim. Na jej gruncie utwory fotograficzne mogły stanowić przedmiot prawa autorskiego, ale powstanie praw uzależnione było od spełnienia szeregu warunków formalnych, w szczególności umieszczenia zastrzeżenia praw autorskich. Następna ustawa z dnia 10 lipca 1952
more » ... ia 10 lipca 1952 roku o prawie autorskim nie przyniosła wielu zmian w tym zakresie, nadal w znacznym stopniu ograniczając zakres ochrony prawnoautorskiej przyznanej fotografiom. Z kolei obecnie obowiązująca ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zrezygnowała z większości rozwiązań ograniczających zakres ochrony prawnoautorskiej w stosunku do fotografii. Po przeanalizowaniu najważniejszych przepisów odnoszących się do utworów fotograficznych na gruncie kolejnych ustaw z zakresu prawa autorskiego, autor dokonuje oceny zmian, jakie zaszły na tle regulacji prawa autorskiego dotyczących fotografii w XX wieku.</p>
doi:10.17951/szn.2019.22.41.129-139 fatcat:2somaxovpjdkjkt2exqpr755wu